Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ITA เขตทวีวัฒนา

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล) 
ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ ข้อมูล Link
ข้อมูลพื้นฐาน
1 โครงสร้าง คลิกที่นี่
2 ข้อมูลผู้บริหาร         ผู้บริหารเขตทวีวัฒนา
        ผู้บริหาร ร.ร. ในสังกัดสำนักงานเขตทวีวัฒนา
3 อำนาจหน้าที่         อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตตามมติ ก.ก.
        ประกาศ กทม. การแบ่งส่วนราชการฯ
        ฝ่ายทะเบียน
        ฝ่ายโยธา    
        ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
        ฝ่ายรายได้         
        ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ  
        ฝ่ายการศึกษา   
        ฝ่ายการคลัง     
        ฝ่ายเทศกิจ       
        ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน         แผนพัฒนากรุงเทพฯ ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2
        แผนพัฒนาของสำนักงานเขต ตามแผนระยะที่ 2

        จุดเน้นในการพัฒนาเชิงพื้นที่
5 ข้อมูลการติดต่อ คลิกที่นี่
6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานคร
        เว็บไซต์สำนักงานกฎหมายและคดี

        เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร
ข่าวประชาสัมพันธ์
7 ข่าวประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
8 Q&A คลิกที่นี่
9 SocialNetwork Facebook
 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
ข้อ ข้อมูล Link
แผนดำเนินงาน
10 แผนปฏิบัติราชการประจำปี คลิกที่นี่
11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รายไตรมาส         รายงานไตรมาส 1
        รายงานไตรมาส 2
        รายงานไตรมาส 3
12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี         ปี พ.ศ. 2563
        ปี พ.ศ.
2562
        ปี พ.ศ. 2561
        ปี พ.ศ.2560
การปฏิบัติงาน
13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คลิกที่นี่
การให้บริการ
14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ         ฝ่ายปกครอง
        ฝ่ายทะเบียน
        ฝ่ายโยธา

        ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
        ฝ่ายรายได้
        ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
        ฝ่ายการศึกษา
        ฝ่ายการคลัง
        ฝ่ายเทศกิจ
        ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
        ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
        -  ตุลาคม 2563                -  เมษายน 2564
        -  พฤศจิกายน 2563         -  พฤษภาคม 2564

        -  ธันวาคม 2563               -  มิถุนายน 2564
        -  มกราคม 2564               -  กรกฎาคม 2564
        -  กุมภาพันธ์ 2564            -  สิงหาคม 2564
        -  มีนาคม 2564                 -  กันยายน 2564
16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ         -  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
        -  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2562
17 E-Service คลิกที่นี่
 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
ข้อ ข้อมูล Link
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี         ข้อบัญญัติงบประมาณ
        รวม (สงม.1)
        แยกรายแผนงาน (สงม.2)
19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส         ไตรมาสที่ 1
        ไตรมาสที่ 2
        ไตรมาสที่ 3
20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  คลิกที่นี่
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ คลิกที่นี่
22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ คลิกที่นี่
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี  คลิกที่นี่
 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ ข้อมูล Link
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  คลิกที่นี่
26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   คลิกที่นี่
27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   คลิกที่นี่
28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  คลิกที่นี่
 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
ข้อ ข้อมูล Link
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต           ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์                        
31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี  คลิกที่นี่
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น คลิกที่นี่
33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม       1.   ประชุมยาเสพติด ครั้งที่ 1
      2.   ประชุมขับเคลื่อนแผนพัฒนาผู้สูงอายุ
      3.   ประชุมกรรมการชุมชน ครั้งที่ 1
      4.   ประชุมวินจักรยานยนต์รับจ้าง
      5.   ประชุมกรรมการชุมชน ครั้งที่ 2
      6.   ประชุม ศปถ. เขต
      7.   ประชุมยาเสพติด ครั้งที่ 2
      8.   ประชุมศูนย์ปฏิบัติการ COVID-19
      9.   ประชุมกรรมการชุมชน ครั้งที่ 3
      10.   ประชุมยาเสพติด ครั้งที่ 3
      11.  ประชุมกรรมการชุมชน ครั้งที่ 4
      12.  ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2
 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย  (15 ข้อมูล) 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ ข้อมูล Link
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร         ภาษาไทย
        ภาษาอังกฤษ
35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  คลิกที่นี่
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  คลิกที่นี่
37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  คลิกที่นี่
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี  คลิกที่นี่
40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรายไตรมาส         ไตรมาสที่ 1
        ไตรมาสที่ 2
        ไตรมาสที่ 3
41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี คลิกที่นี่
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ คลิกที่นี่
43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม คลิกที่นี่
44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง คลิกที่นี่
45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต คลิกที่นี่
46 มาตรการป้องกันการรับสินบน คลิกที่นี่
47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม คลิกที่นี่
48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ คลิกที่นี่
 
 
ดาวน์โหลดคู่มือการประเมิน ITA 2562  ►    คลิกที่นี่


ดาวน์โหลดสื่อองค์ความรู้ ITA (การพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน)  ►    คลิกที่นี่