Main Menu
BANGKOK PORTAL

ลูกจ้าง

อาคารทำการ
นายสมชาย  เจริญพร
พนักงานสถานที่
   
นางเรณู  แสงกล้า
พนักงานสถานที่
   
นางปิยะดา  ธำรงลาภ
พนักงานรับโทรศัพท์
   
  นางสาวอุไรวรรณ  จันทร์งาม
พนักงานทั่วไป
   
ฝ่ายยานพาหนะ
นายสำราญ  วันแก้ว
พนักงานขับรถยนต์
   
นายประเสริฐ  มณฑากลีบ
พนักงานขับรถยนต์
   
นายเจษฎา  โตไทยบุตร
พนักงานขับรถยนต์
   
นายพุทธิพงษ์  ไวทวิทย์ริยะกุล
พนักงานขับรถยนต์
   
นายสถาพร  คิดประเสริฐ
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา
   
นางจันทร์เพ็ญ  อินนา
คนสวน
   
นายสมเจต  สุขขาวแม้น
พนักงานทั่วไป
   
นายใครแสง  บุตรวงศ์
พนักงานสถานที่
   
สนามหญ้าหน้าอาคารทำการ
นายกิติศักดิ์  เกตุอ่ำ
คนสวน
   
นายชำนาญ  ยันนะทัย
พนักงานทั่วไป
   
นางสาวปวีณา  สุทักรัมย์
พนักงานสถานที่
   
นางทองสุข  กมลตรี
พนักงานทั่วไป
   
นายป่อง  แทนงิ้ว
พนักงานทั่วไป
   
นายสุคนธ์  พุฒตาล
พนักงานสถานที่
   
นายประชัน  วัยมาลี
พนักงานทั่วไป
   
สนามกลางแจ้ง
นางมานพ  จันทร์แจ่ม
พนักงานทั่วไป
   
นางมาลี  คชาภิชาติ
คนสวน
   
นางสาวแสงสว่าง  อินตาทอง
พนักงานทั่วไป
   
นายกัมพล  นิยมเขตร์
พนักงานทั่วไป
   
สนามเด็กเล่น - ลานจอดรถ
นายเสน่ห์  ประสพทรัพย์
พนักงานทั่วไป
   
นางประนอม  ทับทิมศรี
พนักงานทั่วไป
   
งานช่าง
นายเสริม  สีที
พนักงานทั่วไป
   
นายสมาน  ภู่ด้วง
พนักงานทั่วไป
   
นายพรสถิตย์  พฤทธิ์นิพนธ์
ผู้ช่วยช่างทั่วไป (ช่างประปา)
   
อาคารทำการชั้น 2 - 3
นางสาวมณีภัค  ชายศรี
พนักงานสถานที่
   
นางจิรภา  สุขเต็มดี
พนักงานสถานที่
   
นายขวัญ  เจริญผล
พนักงานทั่วไป
   
อาคารสควอช
  นายพีระพงษ์  ชะเอม
พนักงานทั่วไป
   
นายนคร  นวลแก้ว
พนักงานทั่วไป
   
นางยุพิน  แจ้งโพธิ์
พนักงานทั่วไป
   
อาคารกีฬาเวสน์ 2
นายเพชร  ทองแย้ม
พนักงานทั่วไป
   
นายวรพจน์  ชิวโต
คนสวน
   
นายธีรวุฒิ  ล้ำเลิศ
พนักงานทั่วไป
   
สนามฝึกซ้อมฟุตบอล
นายสุรชัย  ไกรจักร
พนักงานทั่วไป
   
นายทนง  แสงสว่าง
พนักงานสถานที่
   
นายพรชัย  ศรีนวล
คนสวน
   
สระว่ายน้ำ
นายชัยยันต์  ศรีสวัสดิ์
พนักงานทั่วไป