Main Menu
BANGKOK PORTAL

อาสาสมัคร

 
นางสาวจินตนา  บุญมาก
อาสาสมัครพัฒนาระบบข้อมูล
   
นางสาวเบญจวรรณ  เดชสนธิ
อาสาสมัครพัฒนาระบบข้อมูล
   
นางสาวจิรภา  แสงภักดี
อาสาสมัครสระว่ายน้ำ
   
นางปริศนา  มหาอุด
อาสาสมัครสระว่ายน้ำ
   
นางสาวรุ้งลาวัลย์  เนินงาม
อาสาสมัครสระว่ายน้ำ
   
นางสาวสุรีย์  แก้วโคกหวาย
อาสาสมัครสระว่ายน้ำ
   
นางวาสนา  เอกวงศ์
อาสาสมัครสระว่ายน้ำ
   
นางวงเดือน  เปียแก้ว
อาสาสมัครสระว่ายน้ำ
   
นางชนากานต์  ดอนคงมี
อาสาสมัครโยคะ
   
นางสาวจันทร์นวล  ปันทะมา
อาสาสมัครโยคะ
   
นางสาวสุภาพ  เจียมบุญศรี
อาสาสมัครโยคะ
   
นายอัชฌนันท์  นิ้มวัฒนากุล
อาสาสมัครเคนโด้
   
นางสาวทิพย์วรินทร  จงประดิษฐ์นันท์
อาสาสมัครเคนโด้
   
นายชาญศักดิ์  วงษ์จันทร์
อาสาสมัครแอโรบิค
   
นายศุภิวัฒน์  เกินจันทร์
อาสาสมัครแอโรบิค
   
นางสาวมัลลิกา  แพมัง
อาสาสมัครแอโรบิค
   
นางสาวธีรณรุฑ  ภวนายากรณณ์
อาสาสมัครลีลาศ
   
นางสาววาสนา  เฉิน
อาสาสมัครภาษาจีน
   
นางสิริญา  สุขสมพงษ์
อาสาสมัครภาษาอังกฤษพื้นฐาน
   
นายสุพจน์  ชิวรัตนานนท์
อาสาสมัครภาษาอังกฤษประยุกต์
   
นางสาวสุวิภา  กิจวิจารณ์
อาสาสมัครเทนนิส
   
นายวิฑูรย์  กิจวิจารณ์
อาสาสมัครเทนนิส
   
นายโกเมศ  ทวีทอง
อาสาสมัครมวยสากล
   
นายสมชาย  ขันธาฤทธิ์
อาสาสมัครมวยไทย
   
นายสุรเชษฐ  แสนอุบล
อาสาสมัครมวยไทย
   
นายจรัญ  บุญหินดร
อาสาสมัครสควอช
   
นายฉัตรชัย  คิดประเสริฐ
อาสาสมัครสนามเด็กเล่น
   
นายโชติ  เทศเนตร
อาสาสมัครยกน้ำหนัก
   
นายลิขิต  เลิศดำรงศักดิ์
อาสาสมัครเพาะกาย
   
นายอุทัย  เอี่ยมวิศิษฎ์
อาสาสมัครศิลปะประดิษฐ์
   
นายจิรวัฒน์  หงอกสิมมา
อาสาสมัครเทควันโด้
   
นายวิไล  จันทำมา
อาสาสมัครฟุตซอล
   
นายสาคร  แทนกลาง
อาสาสมัครฟุตบอล
   
นายสุนันทร์  เชื้อมั่ง
อาสาสมัครฟุตบอล
   
นายอดิศักดิ์  เก่งประสมทรัพย์
อาสาสมัครไอคิโด
   
นายอนันท์  ชาติพุทธ์
อาสาสมัครเปตอง
   
นายสมชาย  สุทธิรักษ์
อาสาสมัครบาสเก็ตบอล
   
นางสาวชนาการต์  นิลปะกะ
อาสาสมัครนาฏศิลป์สากล
   
นายบุญธรรม  เงางาม
อาสาสมัครศิลปะ - วาดภาพ ระบายสี
   
นายประวิทย์  โพธิ์กระจ่าง
อาสาสมัครเปียโน
   
นายภูเทพ  แสนทวีสุข
อาสาสมัครอูคูเลเล่
   
javascript:void(0)
นายรักษ์พงษ์  คชเดช
อาสาสมัครดนตรีสากล