Main Menu
BANGKOK PORTAL

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสุมาลี  โพธิ์เจริญ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
   
นางสาวประเทืองทิพย์  อะมะมูล
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
   
นางอุบล  นิยมเขตร์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
   
นางวราภรณ์  ทองแย้ม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
   
นางสาววสุธิดา  ฉายประดับ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
   
นายพัสกร  วรชิน
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
   
นายชำนาญเวทย์  สถะบดี
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
   
นายจตุรวิทย์  หมื่นเจริญ
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
   
นายสุริด  หินขาว
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
   
นางสาวประภัสสร  ลามอ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
   
นางสาววรรณภา  เนียมจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
   
นางสาวสมปราถนา  สินมาก
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน