Main Menu
BANGKOK PORTAL

กลุ่มงานจัดกิจกรรม และการกีฬา

ว่าที่ร้อยตรี วิโรจน์  อ่อนโก้ก
นักวิชา
การศูนย์เยาวชนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานจัดกิจกรรมและการกีฬา
   
นางสาวกวีณาสรณ์  แสงชัยศุภานันท์
นักวิชาการศูนย์เยาวชน
(ผู้นำกิจกรรมนาฏศิลป์)ชำนาญการ
   
นายชัยยา  อุทธยะ
นักวิชาการศูนย์เยาวชน
(ผู้นำกิจกรรมพลศึกษา)ชำนาญการ

 
   
นางสาวรัชนี  บุญมาเลิศ
นักวิชาการศูนย์เยาวชน
(ผู้นำกิจกรรมพลศึกษา)ปฏิบัติการ

 
   
นางสาวณวรา  จำปาแขม
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
   
นายศุภกิจ  มานะมุติ
นักวิชาการศูนย์เยาวชน
(ผู้นำกิจกรรมพลศึกษา)ปฏิบัติการ
   
ว่าที่ร้อยตรีรชต  สุทธิจิตตกุล
นักวิชาการศูนย์เยาวชน
(ผู้นำกิจกรรมพลศึกษา)ปฏิบัติการ
   
นายบุญโชค  ทันใจชน
นักวิชาการศูนย์เยาวชน
(ผู้นำกิจกรรมพลศึกษา)ปฏิบัติการ
   
นายมงคลชัย  เพชรศรี
นักวิชาการศูนย์เยาวชน
(ผู้นำกิจกรรมพลศึกษา)ปฏิบัติการ
   
นายชลธี  จริตพันธ์
นักวิชาการศูนย์เยาวชน
(ผู้นำกิจกรรมศิลปะ)ปฏิบัติการ