Main Menu
BANGKOK PORTAL

กลุ่มงานวิชาการ แผนงาน และประชาสัมพันธ์

นางสาวผุสดี  เจริญสุข
นักวิชา
การศูนย์เยาวชนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ แผนงาน และประชาสัมพันธ์
   
นายยงยุทธ์  น้ำขาว
นักวิชาการศูนย์เยาวชนชำนาญการ
   
นายธนินท์รัฐ  กมลกิจจาลักษณ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

 
   
นายณรงค์  กระบวนรัตน์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
   
นางสาวปภาดา  ฉอนสมบูรณ์
เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน
   
นายสนธยา  บัวบาน
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน
   
นายภูเบศ  จิตรจริง
นักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ