Main Menu
BANGKOK PORTAL

กลุ่มงานวิชาการ แผนงาน และประชาสัมพันธ์

นางสาวปัทมนันท์  ธนาพรประดิษฐ์
นักวิชา
การศูนย์เยาวชนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ แผนงาน และประชาสัมพันธ์
   
นายยงยุทธ์  น้ำขาว
นักวิชาการศูนย์เยาวชนชำนาญการ
   
นายธนินท์รัฐ  กมลกิจจาลักษณ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

 
   
นายณรงค์  กระบวนรัตน์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
   
นางสาวปภาดา  ฉอนสมบูรณ์
เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน
   
นายสนธยา  บัวบาน
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน