Main Menu
BANGKOK PORTAL

ข่าวสาร

ประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน และประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน และประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ดูประกาศ Click