Main Menu
BANGKOK PORTAL

ผู้บริหาร

   
  นายกรณิศ  บัวจันทร์
ผู้อำนวยการศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)
 
     
นางสาวปัทมนันท์  ธนาพรประดิษฐ์
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ แผนงานและประชาสัมพันธ์
นางสาวผุสดี  เจริญสุข
หัวหน้ากลุ่มงานจัดกิจกรรมและการกีฬา
นางสุมาลี  โพธิ์เจริญ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป