ข่าวเด่น ประเด็นร้อน


          (20 ก.พ. 56) นายโสภณ โพธิสป รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กทม. แจ้งว่า สำนักเทศกิจได้ดำเนินการตามมาตรการราชการใสสะอาด ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยเปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งเบาะแสหากพบเห็นข้าราชการ ลูกจ้างสำนักเทศกิจ ทุจริตและประพฤติมิชอบ สามารถแจ้งข้อมูลและข้อเสนอแนะถึงสำนัก เทศกิจผ่านทางตู้รับความคิดเห็น บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารเก่า สำนักเทศกิจ เขตธนบุรี โทร. 0 2465 0532 และทางเว็บไซต์ www.bangkok.go.th/citylaw

------------------ (กรรณิการ์...กปส. รายงาน)

 

แหล่งที่มาข้อมูล : http://www.prbangkok.com/2009-10-14-04-39-00/27090-สำนักเทศกิจเปิดช่องทางแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ