ข่าวเด่น ประเด็นร้อน


                           นางจลกลณี วีระณรงค์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร กทม. แจ้งว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 18 ราย ดังนี้ 1. นายสมภพ ระงับทุกข์ ผู้ตรวจราชการกทม. เป็น รองปลัดกทม. 2. นายจุมพล สำเภาพล ผู้อำนวยการสำนักการโยธา เป็น รองปลัดกทม. 3. นางอารุณี รัศมิทัต ผู้อำนวยการ สำนัก พัฒนาสังคม เป็น ผู้ตรวจราชการกทม. 4. นายวินัย ลิ่มสกุล ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง เป็น ผู้อำนวยการสำนักการโยธา 5. นายอรรถพร สุวัธนเดชา ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เป็น ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 6. นายมานิต เตชอภิโชค ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เป็น ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว 7. นายโกสิน เทศวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เป็น ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม 8. นายธนา วิชัยสาร รองผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง เป็น ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง 9. นายกฤษฎา สุขสงวน รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เป็น ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 10. นายสุรศักดิ์ สอนเคลือ ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เป็น หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

                           11. ม.ร.ว.เปรมศิริ เกษมสันต์ รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง เป็น ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง 12. พ.ต.อ.พิชัย เกรียงวัฒนศิริ รองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็น ผู้ตรวจราชการกทม. 13. น.ส.รสสุคนธ์ แสงอ่อน รองผู้อำนวยการสำนักการคลัง เป็น ผู้ตรวจราชการกทม. 14. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ เป็น ผู้ตรวจราชการกทม. 15. เรือโทวารินทร์ เดชเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นผู้ตรวจราชการกทม. 16. นายอมรทัต พิจิตรคดีพล รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม เป็น ผู้ตรวจราชการกทม. 17. นายวันชัย ถนอมศักดิ์ ผู้ช่วยปลัดกทม. เป็น ผู้ตรวจราชการกทม. และ 18. นายธนิก ยูถะสุนทร์ รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ เป็น ผู้ตรวจราชการกทม. ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 54 เป็นต้นไป
 

------------------ (ปาริชาติ...กปส. รายงาน)

แหล่งที่มาข้อมูล : http://www.prbangkok.com/2009-10-14-04-39-00/20947-โปรดเกล้าฯ-แต่งตั้ง-18-ผู้บริหารระดับสูงกทม


 

จำนวนคนอ่าน 20973 คน

คุณเห็นด้วยหรือไม่

Login

จำนวนคนโหวต 0 คน

เห็นด้วย 0 คน

0.00%

ไม่เห็นด้วย 0 คน

0.00%

 แสดงความคิดเห็น

** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ LoginRegister