ข่าวสารกรุงเทพฯ


                           กทม. จัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ รณรงค์ เชิญชวนให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าและแสดงออก ซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ (8 เม.ย. 54) พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน “ กิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุ แห่งชาติ ” ปี 2554 โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารสำนักอนามัย และผู้สูงอายุกว่า 1, 500 คน ร่วมงาน ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง

                           วันที่ 13 เม.ย. ของทุกปี เป็นวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร โดย สำนักอนามัย สำนักพัฒนาสังคม สำนักการแพทย์ สำนักการโยธา สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคเอกชนจัด “ กิจกรรม เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนระหว่างผู้สูงอายุด้วยกัน มีเวทีในการแสดงความสามารถ และศักยภาพของผู้สูงอายุ สร้างความตระหนักให้สังคมเห็นคุณค่าและความสำคัญของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นบุคคลที่ต้องได้รับการดูแล เอาใจใส่อย่างดีในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะการมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์ ได้รับการสงเคราะห์ บริการ และสวัสดิการที่เหมาะสม กับการดำรงชีวิตตามแนวนโยบาย “ ทั้งชีวิต..เราดูแล” โดยจัดกิจกรรม ประกอบด้วย การแสดงโขนตอนพระรามข้ามสมุทร จากโรงละครแห่งชาติ การมอบรางวัลผู้สูงอายุสุขภาพดี การรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ การประกวดธิดาสวยสมวัย การจัดกิจกรรมการละเล่น เช่น การรำวงย้อนยุค ปาเป้า ยิงปืนหุ่นตุ๊กตา ขนมไทย (ข้าวโพดคั่ว สายไหมฯลฯ) รวมถึงของชำร่วยย้อนยุค และการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ

                           พญ.มาลินี กล่าวว่า ผู้สูงอายุถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและสำคัญยิ่งต่อสังคม กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญ กับจัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุตลอดมา รวมถึงการสร้างเสริมให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติผู้สูงอายุ พร้อมทั้งกระตุ้นเตือนให้บุตรหลานและคนรอบข้างแสดงออกซึ่งความรัก ความเคารพ และความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุในฐานะที่ได้ทำคุณงามความดีและทำประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเป็นการสร้างความใกล้ชิดและความอบอุ่นระหว่างผู้สูงอายุกับคนรอบข้างด้วย

------------------ (ชุติมา...กปส. รายงาน)

แหล่งที่มาข้อมูล : http://www.prbangkok.com/2009-10-14-04-34-29/18574-ปลุกจิตสำนึกรัก-เคารพ-และเชิดชูคุณค่าผู้สูงอายุ
 

จำนวนคนอ่าน 21646 คน

คุณเห็นด้วยหรือไม่

Login

จำนวนคนโหวต 0 คน

เห็นด้วย 0 คน

0.00%

ไม่เห็นด้วย 0 คน

0.00%

 แสดงความคิดเห็น

** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ LoginRegister