ข่าวสารกรุงเทพฯ


          นางมนทิรา ทองสาริ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. แจ้งว่า สำนักอนามัยได้จัดทำโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ปี 2555 โดยร่วมกับวิทยาลัยนครราชสีมา วิทยาคารกรุงเทพฯ จัดอบรมและประเมินผลความรู้ตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร จำนวน 50 รุ่นๆ ละ 100 คน แก่ผู้สัมผัสอาหารในพื้นที่ 50 เขต ระหว่างวันที่ 18 ก.พ. – 3 มิ.ย. 55 เพื่อให้ผู้ประกอบการอาหาร ผู้สัมผัสอาหาร และผู้สนใจเกิดความรู้ความเข้าใจ ที่ถูกต้องในการเตรียม ปรุงประกอบอาหารได้อย่างสะอาด ปลอดภัย เกิดทักษะและสุขอนามัยที่ดีในการดำเนินการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสอาหารทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มเตรียมวัสดุอุปกรณ์จนเสร็จสิ้นกระบวนการปรุง ประกอบอาหาร หลักสูตรการอบรม ประกอบด้วย ภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมง ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการสถานที่ การจัดการอาหาร ภาชนะอุปกรณ์ สุขวิทยาส่วนบุคคล การควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค และภาคปฏิบัติ 4 ฐาน ได้แก่ ฐานที่ 1 หลักการล้างภาชนะ อุปกรณ์ และการดูแลบ่อดักไขมัน ฐานที่ 2 หลักการใช้ภาชนะ อุปกรณ์ และการดูฉลากอาหาร ฐานที่ 3 สาธิตการใช้ชุดทดสอบอาหารทางด้านเคมีและจุลินทรีย์ สาธิตการล้างมือ การหยิบจับอาหาร และการแต่งกายที่ถูกสุขลักษณะ และฐานที่ 4 หลักการล้างผักเพื่อลดสารเคมี เชื้อโรคที่ปนเปื้อน

          ผู้สนใจสมัครรับการอบรมฟรีได้ที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ทั้ง 50 เขต หรือสมัครทางเว็ปไซต์ www.foodsanitation.bangkok.go.th สอบถามเพิ่มเติมที่ กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย โทร. 0 2640 9981– 2 ต่อ 4
 

------------------ (พัทธนันท์...กปส. รายงาน)
 

แหล่งที่มาข้อมูล : http://www.prbangkok.com/2009-10-14-04-39-00/22459-กทม-จัดอบรมด้านการสุขาภิบาลอาหารฟรี-50-รุ่น-บัดนี้ถึง-3-มิ-ย-55
 

จำนวนคนอ่าน 19533 คน

คุณเห็นด้วยหรือไม่

Login

จำนวนคนโหวต 0 คน

เห็นด้วย 0 คน

0.00%

ไม่เห็นด้วย 0 คน

0.00%

 แสดงความคิดเห็น

** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ LoginRegister