สำนักการโยธา

  แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างราชการใสสะอาดของหน่วยงาน สำนักการโยธา

  วัตถุประสงค์ เพื่อนำความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ มาปรับปรุง และพัฒนางานที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่กลไกการป้องกันการทุจริตที่ดี เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

  คำชี้แจง แบบสำรวจความคิดเห็นนี้แบ่งเป็น 5 ส่วน โดยขอให้ท่านเลือกข้อที่ตรงกับข้อเท็จจริงและความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

  1. เพศ :
  ชาย   หญิง  

  2. อายุ :
  ต่ำกว่า 20 ปี   21 – 40 ปี   41 – 60 ปี   60 ปี ขึ้นไป  

  3. การศึกษาสูงสุด :
  ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า   มัธยมศึกษา   อนุปริญญา   ปริญญาตรี   สูงกว่าปริญญาตรี  

  4. อาชีพ :
  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ   บริษัทเอกชน   กิจการส่วนตัว   รับจ้างทั่วไป   ไม่ได้ประกอบอาชีพ   อื่นๆ  

  :


  5. ลักษณะของผู้ตอบแบบสำรวจความคิดเห็น :
  เป็นผู้มาใช้บริการ / ติดต่อราชการ   เป็นผู้มารับจ้างทำงาน   เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของหน่วยงานนี้   เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างกรุงเทพมหานครที่มาติดต่อราชการหรือใช้บริการ   เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจอื่นที่มาติดต่อราชการ  

  ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (ตัวชี้วัดที่ 9)

  1. ท่านทราบหรือไม่ว่าหน่วยงานที่ท่านติดต่ออยู่นี้มีตู้รับเรื่องร้องเรียน :
  ทราบ   ไม่ทราบ  

  2. ท่านคิดว่าการแสดงความคิดเห็นหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร ผ่านช่องทางใดเหมาะสมที่สุด :
  กล่องรับเรื่องร้องเรียน   โทรศัพท์/โทรสาร   จดหมาย   เว็บไซด์   ศูนย์รับแจ้งทุกข์ กทม. (โทร 1555)  

  3. ท่านเคยพบเห็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ติดต่ออยู่นี้ มีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตประพฤติมิชอบหรือไม่ :
  เคยพบ   ไม่เคยพบ (ข้ามไปตอบข้อ 5)  

  4. พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบที่ท่านเคยพบเห็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

  พยายามดำเนินการให้เรื่องล่าช้า เพื่อต้องเสียค่าใช้จ่ายพิเศษ

  แจ้งว่าเรื่องไม่ถูกต้อง หากจะทำให้เรื่องถูกต้อง อาจต้องมีค่าใช้จ่าย

  เรียกรับผลประโยชน์จากตำแหน่งหรือปฏิบัติงานตามหน้าที่ เช่น เรียกรับเงิน/สินบน/ของรางวัล

  ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน

  รับงานส่วนตัวจากภายนอก แล้วส่งผลเสียต่องานที่รับผิดชอบ

  ผูกขาด / ค้าขาย / รับงาน / สมยอมกับสมัครพรรคพวกของตนเองหรือมีผลประโยชน์ร่วมด้วย

  ช่วยญาติมิตรให้ได้งานอย่างไม่เป็นธรรม

  ปิดบังข้อมูลทางราชการเพื่อเรียกรับประโยชน์หรือปิดบังโทษ เพื่อประโยชน์แห่งตนหรือพวกพ้อง

  อื่น ๆ (โปรดระบุ)

  :


  5. ท่านพอใจในความซื่อสัตย์สุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ติดต่ออยู่นี้ระดับใด :
  พอใจมาก   พอใจ   ไม่พอใจ  

  ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการของหน่วยงาน (ตัวชี้วัดที่ 19)

  1. เจ้าหน้าที่ตอบข้อซักถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำและ ช่วยแก้ไขปัญหาได้ :
  มากที่สุด   มาก   ปานกลาง   น้อย   น้อยที่สุด  

  2. เจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพเรียบร้อย เต็มใจให้บริการ ยิ้มแย้ม และมีอัธยาศัยไมตรีดี :
  มากที่สุด   มาก   ปานกลาง   น้อย   น้อยที่สุด  

  3.แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานแสดงอย่างชัดเจน :
  ตัวเลือกที่ 1   ตัวเลือกที่ 2   ตัวเลือกที่ 3  

  4. มีการกำหนดขั้นตอนระยะเวลาดำเนินการไว้ชัดเจน ให้บริการรวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก และเป็นไปตามลำดับก่อน - หลัง :
  ตัวเลือกที่ 1   ตัวเลือกที่ 2   ตัวเลือกที่ 3  

  5. ป้ายบอกสถานที่ตั้งของหน่วยงานมีเพียงพอ และชัดเจน :
  ตัวเลือกที่ 1   ตัวเลือกที่ 2   ตัวเลือกที่ 3  

  6. สถานที่ติดต่อสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอ เช่น น้ำดื่ม ที่นั่งรอรับบริการ ห้องน้ำ เป็นต้น :
  ตัวเลือกที่ 1   ตัวเลือกที่ 2   ตัวเลือกที่ 3  

  7. สถานที่ประชาสัมพันธ์ สามารถเห็นได้ชัดเจนและสะดวกในการติดต่อ :
  ตัวเลือกที่ 1   ตัวเลือกที่ 2   ตัวเลือกที่ 3  

  ตัวอักษร