ประกาศ / สอบแข่งขัน


ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักอนามัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

18:08:2557 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักอนามัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

05:08:2557 รับสมัครบุคคลฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา

05:08:2557 รับสมัครบุคคลฯโดยวิธีพิเศษ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 12 อัตรา

ประกาศผลการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและภาคทดสอบสุขภาพจิต ตามประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ สังกัดสำนักอนามัย ครั้งที่ ๑

16:07:2557 ประกาศผลการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและภาคทดสอบสุขภาพจิต ตามประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ สังกัดสำนักอนามัย ครั้งที่ ๑

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักอนามัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและภาคทดสอบสุขภาพจิต

21:05:2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักอนามัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและภาคทดสอบสุขภาพจิต

23:04:2557 ประกาศสอบแข่งขัน ครั้งที่ 1/2557

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวพนักงานทั่วไป บ ๑ และ พนักงานขับรถยนต์ ส ๑

31:03:2557 รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวพนักงานทั่วไป บ ๑ และ พนักงานขับรถยนต์ ส ๑

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักอนามัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

07:03:2557 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักอนามัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

21:02:2557 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

 ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยวิธีทั่วไป สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

20:02:2557 ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยวิธีทั่วไป สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

Page 1 of 6

back back next next