ข่าวสมัครงาน


คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์  รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียดข้อมูล : http://www.kcn.ac.th/newkcnpachasompan/54/310354pakardrabsamak.pdf