Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
28/11/2016 การอนุญาตขุดล้อมย้ายต้นไม้ในที!สาธารณะเพื่อเปิดทางเข้าออกอาคารและสถานที ดาวน์โหลด
28/11/2016 การให้บริการตัดและขุดต้นไม้ ดาวน์โหลด
28/11/2016 การให้บริการเก็บเศษวัสดุกิงไม้ใบไม้ ดาวน์โหลด
28/11/2016 การบริการสูบสิ่งปฏิกูลประเภทไขมัน ดาวน์โหลด
28/11/2016 การบริการสูบสิ่งปฏิกูล ดาวน์โหลด
28/11/2016 การบริการตั้งวางถังรองรับมูลฝอยเป็นครั้งคราว ดาวน์โหลด
28/11/2016 การบริการขนเศษวัสดุด้วยเครื่องจักรกล ดาวน์โหลด
28/11/2016 การบริการเก็บมูลฝอยทัวไปในบ้านพักอาศัยสถานบริการการสาธารณสุขตลาด ดาวน์โหลด
28/11/2016 การบริการกวาดล้างทำความสะอาดด้วยเครืองจักรกล ดาวน์โหลด
28/11/2016 การขอใช้สถานที่สวนสาธารณะ ดาวน์โหลด
หน้า 1 ของ 1