Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
25/11/2016 บอกเลิกการดำเนินกิจการสถานทีจำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ดาวน์โหลด
25/11/2016 การโอนการดำเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดาวน์โหลด
25/11/2016 การออกใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ดาวน์โหลด
25/11/2016 การออกใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปนสถาน ดาวน์โหลด
25/11/2016 การออกใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน ดาวน์โหลด
25/11/2016 การออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ดาวน์โหลด
25/11/2016 การออกใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ดาวน์โหลด
25/11/2016 การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดาวน์โหลด
25/11/2016 การออกใบแทนใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ดาวน์โหลด
25/11/2016 การออกใบแทนใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ดาวน์โหลด
25/11/2016 การยืนคำขอชำระค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ้งสถานทีจำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารรายปี ดาวน์โหลด
25/11/2016 การเปลียนแปลงรายการหรือประเภทสินค้าหรือลักษณะวิธีการจำหน่ายหรือสถานที่จัดวางสินค้า ดาวน์โหลด
25/11/2016 การเปลี่ยนแปลงขยายหรือลดเนื้อที่หรือบริเวณทีใช้เป็นตลาดหรือขอแก้ไขรายการ อื่นใดในใบอนุญาต ดาวน์โหลด
25/11/2016 การบอกเลิกการดำเนินกิจการตลาด ดาวน์โหลด
25/11/2016 การบอกเลิกการดำเนินกิจการจำหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ ดาวน์โหลด
25/11/2016 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดาวน์โหลด
25/11/2016 การต่ออายุใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปนสถาน ดาวน์โหลด
25/11/2016 การต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน ดาวน์โหลด
25/11/2016 การต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ดาวน์โหลด
25/11/2016 การต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ดาวน์โหลด
หน้า 1 ของ 2