Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

ฝ่ายโยธา

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
25/11/2016 การกองสิ่งของวัสดุก่อสร้างต่างๆชั่วคราวการกันรั่วชั่วคราวการสร้างนั่งร้านชั่วคราว ดาวน์โหลด
25/11/2016 การขออนุญาตตัดคันหินทางเท้าลดระดับคันหินทางเท้าและทำทางเชื่อมในที่สาธารณะ ดาวน์โหลด
25/11/2016 การขออนุญาตระบายน้้ำทิ้ง / เชื่อมท่อระบายน้ำ ดาวน์โหลด
25/11/2016 การแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคาร ดาวน์โหลด
25/11/2016 การแจ้งความประสงค์ขอรับใบแทนใบแจ้งทีชำรุดหรือสูญหาย ดาวน์โหลด
25/11/2016 การแจ้งความประสงค์จะทำการขุดดิน ดาวน์โหลด
25/11/2016 การแจ้งความประสงค์จะทำการถมดิน ดาวน์โหลด
25/11/2016 การแจ้งชื่อผู้ควบคุมงาน (แบบน.4) ดาวน์โหลด
25/11/2016 การแจ้งชือผู้ควบคุมงานคนใหม่ (แบบน.7 แบบน.8) ดาวน์โหลด
25/11/2016 การบอกเลิกผู้ควบคุมงาน (แบบน.5 แบบน.6) ดาวน์โหลด
25/11/2016 การยืนแจ้งความประสงค์จะก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร (แบบ กทม.1) ดาวน์โหลด
25/11/2016 การขอต่ออายุใบอนุญาต (แบบข.5) ดาวน์โหลด
25/11/2016 การขอทำการเจาะกดหรือตอกเสาเข็มเพื่อทำการทดสอบทีจะใช้ในการก่อสร้างอาคาร ดาวน์โหลด
25/11/2016 การขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง (แบบข.7) ดาวน์โหลด
25/11/2016 การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบกทม.4) ดาวน์โหลด
25/11/2016 การขอใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร (แบบขร.1) ดาวน์โหลด
25/11/2016 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร (แบบข.1) ดาวน์โหลด
25/11/2016 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบข.2) ดาวน์โหลด
25/11/2016 การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น (แบบข.4) ดาวน์โหลด
25/11/2016 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร (แบบข.3) ดาวน์โหลด
หน้า 1 ของ 2