Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

ฝ่ายทะเบียน

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
25/11/2016 การขอมีบัตรครั้งแรกกรณีไม่มีหลักฐานหรือขอมีบัตรเกินกำหนด ดาวน์โหลด
25/11/2016 การขอมีบัตรกรณีไม่มีหลักฐานแสดงการเป็นผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตร ดาวน์โหลด
25/11/2016 การขอมีบัตรกรณีเป็นบุคคลได้รับการยกเว้นหรือบุคคลซึ่งมีอายุเกินเจ็ดสิบปี (กรณีมีหลักฐานแสดงการเป็นบุคคลผู้ได้รับการยกเว้นหรือกรณีอายุเกินเจ็ดสิบปีที่มี... ดาวน์โหลด
25/11/2016 การขอมีบัตรกรณีเป็นบุคคลได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) หรือแจ้งเกิดเกินกำหนด ดาวน์โหลด
25/11/2016 การขอมีบัตรกรณีเป็นบุคคลซึ่งพ้นสภาพได้รับการยกเว้น ดาวน์โหลด
25/11/2016 การขอมีบัตรกรณีเป็นบุคคลซึ่งได้รับสัญชาติไทยหรือได้รับอนุมัติให้มีสัญชาติไทยหรือได้กลับคืนสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติหรือตามคำพิพากษาอันถึงที่สุ... ดาวน์โหลด
25/11/2016 การขอเปลี่ยนบัตรกรณีอืนๆเช่นกรณีเปลี่ยนคำนำหน้านาม ดาวน์โหลด
25/11/2016 การขอเปลี่ยนบัตรกรณีเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านและบัตรเดิมยังไม่หมดอายุ ดาวน์โหลด
25/11/2016 การขอเปลี่ยนบัตรกรณีเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล ดาวน์โหลด
25/11/2016 การขอเปลี่ยนบัตรกรณีบัตรเดิมชำรุดในสาระสำคัญ ดาวน์โหลด
25/11/2016 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรที่ไม่เกี่ยวกับรายการสัญชาติกรณีไม่มีเอกสารราชการมาแสดง ดาวน์โหลด
25/11/2016 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรที่ไม่เกี่ยวกับรายการสัญชาติกรณีมีเอกสารราชการมาแสดง ดาวน์โหลด
25/11/2016 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรที่เกี่ยวกับรายการสัญชาติกรณีแก้ไขรายการสัญชาติของบิดามารดาของเจ้าของประวัติจากสัญชาติอืนหรือไม่มีสัญช... ดาวน์โหลด
25/11/2016 การแก้ไขเปลียนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรที่เกี่ยวกับรายการสัญชาติกรณีแก้ไขรายการสัญชาติของเจ้าของประวัติ จากสัญชาติไทยหรือจากไม่มีสัญชาติหรือจา... ดาวน์โหลด
25/11/2016 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรที่เกียวกับรายการ สัญชาติกรณีแก้ไขรายการสัญชาติของเจ้าของประวัติ จากสัญชาติอื่นหรือไม่มีสัญชาติเป็นสัญ... ดาวน์โหลด
หน้า 3 ของ 3