Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

ฝ่ายทะเบียน

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
25/11/2016 การออกหนังสือรับรองการเกิด ดาวน์โหลด
25/11/2016 การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้านโดยอาศัยหลักฐานสูติบัตรใบแจ้งการย้ายที่อยู่หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม ดาวน์โหลด
25/11/2016 การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้านกรณีอ้างว่าเป็นบุคคลสัญชาติไทยโดยไม่มีหลักฐานเอกสารมาแสดง ดาวน์โหลด
25/11/2016 การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้านกรณีบุคคลสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานรับรองการเกิด ดาวน์โหลด
25/11/2016 การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้านกรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด... ดาวน์โหลด
25/11/2016 การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้านกรณีบุคคลสัญชาติไทยเกิดในต่างประเทศโดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย ดาวน์โหลด
25/11/2016 การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้านกรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรพ.ศ.2499 ดาวน์โหลด
25/11/2016 การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้านกรณีคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและเคยมีชื่อในทะเบียนบ้าน ดาวน์โหลด
25/11/2016 การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) กรณีคนที่ไม่มีสัญชาติไทยต่อมาได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมาย ดาวน์โหลด
25/11/2016 การเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ ดาวน์โหลด
25/11/2016 การเปลี่ยนชี่อตัวการตัง และเปลี่ยนชี่อรอง (กรณีใช้ราชทินนามตนเป็นชื่อตัวหรือชื่อรอง) ดาวน์โหลด
25/11/2016 การบันทึกเพิ่มเติมในทะเบียนครอบครัว ดาวน์โหลด
25/11/2016 การแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลางกรณีไม่สอบสวน ดาวน์โหลด
25/11/2016 การแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทาง ดาวน์โหลด
25/11/2016 การแจ้งย้ายเข้ากรณีย้ายกลับที่เดิม ดาวน์โหลด
25/11/2016 การแจ้งย้ายเข้ากรณีปกติทั่วไป ดาวน์โหลด
25/11/2016 การแจ้งย้ายเข้ากรณีเดินทางกลับจากต่างประเทศ (เฉพาะมีรายการในฐานข้อมูล) ดาวน์โหลด
25/11/2016 การแจ้งเกิดภายในกำหนดเวลา (เกิดในท้องที่สำนักทะเบียน) ดาวน์โหลด
25/11/2016 การแจ้งเกิดภายในกำหนดเวลา (เกิดท้องที่สำนักทะเบียนอื่น) ดาวน์โหลด
25/11/2016 การแจ้งเกิดเด็กเร่ร่อนหรือเด็กทีไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้งซึงอยู่ในการอุปการะของหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนทีจดทะเบียนตามกฎหมายโดยมีวัตถุปร... ดาวน์โหลด
หน้า 1 ของ 3