Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

ฝ่ายข้าราชการการเมือง
 
พลตำรวจเอกอัศวิน  ขวัญเมือง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 
พลตำรวจโท โสภณ พิสุทธิวงษ์
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
นายศักดิ์ชัย บุญมา
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
นายสกลธี ภัททิยกุล
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
นายเกรียงยศ สุดลาภา
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
       
 
ฝ่ายข้าราชการประจำ
     
นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์
ปลัดกรุงเทพมหานคร
     
นางวันทนีย์ วัฒนะ
รองปลัดกรุงเทพมหานคร
นายพิชญา นาควัชระ
รองปลัดกรุงเทพมหานคร
นายสมพงษ์ เวียงแก้ว
รองปลัดกรุงเทพมหานคร
     
นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ
รองปลัดกรุงเทพมหานคร
นายขจิต ชัชวานิชย์
รองปลัดกรุงเทพมหานคร
นายสมภาคย์ สุขอนันต์
รองปลัดกรุงเทพมหานคร