Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

ขั้นตอนการติดต่อขอรับเชค

กรณีเจ้าของกิจการ บริษัท ห้าง ร้าน มารับด้วยตนเอง
- ถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง
- แสดงัตรตัวจริงต่อหน้าเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงิน

กรณีเจ้าของกิจการ บริษัท ห้าง ร้าน ไม่มารับด้วยตนเอง
- ทำหนังสือมอบอำนาจระบุว่ามอบให้ใครเป็นผู้รับเงิน
- ระบุรายการเป็นค่าอะไร จำนวนเงินเท่าไร
- หนังสือมอบอำนาจต้องลงวันที่ที่มอบอำนาจ ลงลายมือชื่อผู้มอบ ผู้รับมอบ / พยาน 2 คน และทุกชื่อต้องวงเล็บชื่อตัวบรรจง
- แนบสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท / ทะเบียนพาณิชย์
- แนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอง- ผู้รับมอบ พร้อมรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ