Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

ภารกิจหน้าที่

               มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย การรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อม การเก็บขนมูลฝอย(ยกเว้นมูลฝอยในแม่น้ำเจ้าพระยา เรือท่องเทียว และเรือสินค้า)การสูบขนถ่ายสิ่งปฏิกูลไขมันและน้ำมัน การจัดเก็บค่าธรรมเนียม การเก็บขนมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล การปลูก ดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ การพิจารณาอนุญาตตัดและขุดย้ายต้นไม้ในที่สาธารณะ การจัดทำแผนการปลูกต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตที่รับผิดชอบการดูแล รักษาความสะอาดบริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม การสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ (Public Cleansing and Public Park Section)

การให้บริการของฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
          “สิ่งปฏิกูล” หมายถึง อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใดซึ่งเป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น
        “บ่อดักไขมัน” หมายถึง สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำ ซึ่งผ่านการใช้แล้ว
        “มูลฝอย” หมายถึง เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติกภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อื่น และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน

งานบริการของฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

                เก็บและขนมูลฝอยทั่วไปประจำรายเดือน
                เก็บและขนมูลฝอยทั่วไปเป็นครั้งคราว
                เก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ
                ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล และบริการเก็บและขนไขมัน
                การบริการตัดและขุดต้นไม้

กลุ่มงานรักษาความสะอาด
     1. ขอรับบริการเก็บเศษวัสดุ
          ขั้นตอนการขอรับบริการ
                - กรอกรายละเอียดตามแบบคำร้องขอรับบริการ
                - หรือแจ้งรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2234 5905 , 0 2234 9687
          ค่าธรรมเนียม
               (ตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บและขนส่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฏหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. 2546)
               1. ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปประจำรายเดือน
ลำดับ จำนวนลิตร(ต่อวัน) อัตราเก็บรายเดือน หมายเหตุ
1. ไม่เกิน 20 ลิตร 40 บาท เหมาจ่ายรายเดือน
2. 20 ลิตร แต่ไม่เกิน 500 ลิตร 40 บาท
3. 500 ลิตร แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร 2,000 บาท
4. เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร 2,000 บาท
               2.ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปเป็นครั้งคราว
ลำดับ จำนวนต่อครั้ง อัตราเก็บรายเดือน หมายเหตุ
1. ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร 150 ค่าใช้จ่ายตามจำนวนครั้ง
2. มากกว่า 1 ลูกบาศ์เมตร 150
                       
               3. ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ(สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ประสานสำนักสิ่งแวดล้อมเป็นผู้เก็บขน)
                              3.1 ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเป็นรายเดือน
                                   - กรณีที่มีน้ำหนักวันหนึ่งไม่เกิน 2 กิโลกรัม หรือมีปริมาณไม่เกิน 13 ลิตร เดือนละ 300 บาท
                                   - กรณีที่มีน้ำหนักวันหนึ่งเกิน 2 กิโลกรัม หรือมีปริมาณเกิน 13 ลิตร
                                       ค่าเก็บและขนทุก ๆ 2 กิโลกรัม หรือทุก ๆ 13 ลิตร หรือเศษของแต่ละ 2 กิโลกรัม
                                       หรือแต่ละ 13 ลิตร เดือนละ 300 บาท 3.2 ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเป็นครั้งคราว
                                   - ค่าเก็บและขนแต่ละครั้ง คิดอัตราครั้งละ 2,000 บาท
                                   - กรณีที่ระยะทางเกิน 10 กิโลเมตร ให้คิดอัตราเพิ่มขึ้นอีกกิโลเมตรละ 20 บาท
                                       ทั้งนี้ เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 3,000 บาท
                                   - กรณีที่มูลฝอยมีน้ำหนักไม่เกิน 75 กิโลกรัม หรือมีปริมาณไม่เกิน 500 ลิตร
                                       ให้คิดอัตราเพิ่มขึ้นอีก ครั้งละ 400 บาท
                                   - กรณีที่มูลฝอยมีน้ำหนักเกิน 75 กิโลกรัม หรือเกิน 500 ลิตร
                                       ให้คิดค่าเก็บขนเพิ่มขึ้นในอัตราทุก ๆ 75 กิโลกรัม หรือทุก ๆ 500 ลิตร
                                       หรือเศษของ 75 กิโลกรัม หรือ 500 ลิตร หน่วยละ 400 บาท

     2. ขอรับบริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล และบริการเก็บและขนไขมัน
          ขั้นตอนการขอรับบริการ
                - กรอกรายละเอียดตามแบบคำร้องขอรับบริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
                - กรอกรายละเอียดตามแบบคำร้องขอรับบริการเก็บและขนไขมัน
                - หรือแจ้งรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2433 2722
          ค่าธรรมเนียม
              (ตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บและขนส่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฏหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. 2546)

ลำดับ จำนวนต่อครั้ง อัตราเก็บรายเดือน หมายเหตุ
1. ไม่เกิน 0.5 ลูกบาศก์เมตร 150 ค่าใช้จ่ายตามจำนวนลูกบาศก์เมตร
2. 1 ลูกบาศ์เมตร 250
 
  กลุ่มงานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้
       ด้านการบริการตัดและขุดต้นไม้
            1. การให้บริการตัดแต่ง หรือขุดย้ายต้นไม้นั้นต้องครอบคลุมทั่วพื้นที่ เพื่อให้
ผู้ใช้บริการหรือประชาชนได้รับความสะดวก และบริการที่รวดเร็วตามความเหมาะสม โดยมีช่องทางการ
รับบริการทั้งทางโทรศัพท์และหนังสือ ซึ่งมีการจัดทำาแบบรับขอรับบริการไว้เป็นหลักฐานประกอบการ
ประเมินเงินค่าบริการ โดยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยอัตรา
ค่าบริการ และหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการยกเว้น หรือลดหย่อนค่าบริการ พ.ศ.2544
 
ก. ค่าบริการในการตัดต้นไม้
** บริเวณที่ไม่มีสิ่งกีดขวาง คิดค่าบริการตามขนาดรอบโคนต้น **
ลำดับ เส้นรอบวงต้นไม้ อัตราต้นละ(บาท)
1. ไม่เกิน 100 ซ.ม. 200
2. 101 – 150 ซ.ม. 500
3. 151 – 200 ซ.ม 800
4. 201 – 250 ซ.ม. 1,000
5. 251 – 300 ซ.ม. 1,400
6. มากกว่า 300 ซ.ม. 1,700
** บริเวณที่่มีสิ่งกีดขวาง คิดค่าบริการตามขนาดรอบโคนต้น **
ลำดับ เส้นรอบวงต้นไม้ อัตราต้นละ(บาท)
1. ไม่เกิน 100 ซ.ม. 400
2. 101 – 150 ซ.ม. 1,000
3. 151 – 200 ซ.ม 1,600
4. 201 – 250 ซ.ม. 2,000
5. 251 – 300 ซ.ม. 2,800
6. มากกว่า 300 ซ.ม. 3,400
 
ข. ค่าบริการในการขุดโคนต้นไม้ที่ตัดแล้ว คิดค่าบริการตามขนาดรอบโคนต้น ดังนี้
ขุดต้นไม้ตามเส้นรอบวง
ลำดับ เส้นรอบวงต้นไม้ อัตราต้นละ(บาท)
1. ไม่เกิน 100 ซ.ม. 600
2. 101 – 150 ซ.ม. 1,000
3. 151 – 200 ซ.ม 1,400
4. 201 – 250 ซ.ม. 2,000
5. 251 – 300 ซ.ม. 3,000
6. มากกว่า 300 ซ.ม. 4,000
ค่าเก็บขน คิดค่าบริการตามระยะทาง
ลำดับ ระยะทางต่อเที่ยว อัตราต้นละ(บาท)
1. ไม่เกิน 10 ก.ม. 500
2. เกิน 10 ก.ม. 700

                - กรอกรายละเอียดตามแบบคำร้องขอรับบริการ
                - หรือแจ้งรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2433-2722