Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

การให้บริการช่องทางอื่นๆ

การให้บริการทางไปรษณีย์

     สำนักงานเขตตลิ่งชันได้จัดให้มีการให้บริการทางไปรษณีย์ เพื่ออำนวยความสะดวก สำหรับผู้ที่ไม่สามารถมายื่นแบบหรือเสียภาษีได้ด้วยตนเอง โดยมีวิธีการตามลำดับขั้นตอนดังนี้.
          1. ขอแบบพิมพ์ภาษีโรงเรือน (ภ.ร.ด.2), ภาษีป้าย (ภ.ป.1) หรือภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5) ณ ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตใกล้บ้านท่าน  
          2. กรอกรายการ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในแบบพิมพ์ให้ครบถ้วน
          3. จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่เป็นกรณียื่นแบบหรือชำระภาษี เช่น
               - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
               - สำเนาทะเบียนบ้าน
               - หนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง (ถ้ามี) 
               - แบบพิมพ์ภาษีตามข้อ1 เป็นต้น ฯลฯ
          4. จัดส่งเงินค่าภาษีเป็น ธนาณัติ หรือ ตั๋วแลกเงิน โดยสั่งจ่าย “หัวหน้าฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตตลิ่งชัน” หรือ
เช็ค สั่งจ่าย “กรุงเทพมหานคร”
          5. แนบซองจดหมายจ่าหน้าถึงตัวท่านเอง พร้อมติดแสตมป์ เพื่อจักได้จัดส่งใบเสร็จรับเงิน กลับไปให้ท่าน
          6. รวบรวมเอกสารตามรายการใน ข้อ3 ถึง ข้อ5 ส่งไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึง “หัวหน้าฝ่ายรายได้สำนักงานเขตตลิ่งชัน”
          7. ติดต่อขอรับคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข โทร. 0 2424 9704, 
              0 2424 9951 หรือ Email : rev_tcdohotmail.com หรือ 
              Facebook : http://www.facebook.com/rev.tcdo

ชำระภาษีง่าย ๆ แค่ปลายนิ้ว ทุกที่ ทุกเวลา

     กรุงเทพมานครร่วมกับธนาคารกรุงไทย เปิดให้บริการชำระภาษีผ่าน
ระบบInternet KTB Online และผ่านตู้ ATM เฉพาะการชำระภาษีประจำปี
ภายในกำหนดเวลาเท่านั้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.bangkok.go.th