Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

ประกาศกรุงเทพมหานคร

ประกาศคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการตามกฏหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและประกาศกำหนดระยะเวลาในการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตกรุงเทพมหานคร