Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

ข่าวสารภายในหน่วยงาน

การจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง
  
  
เกณฑ์ตัวชี้วัดที่ 2.4
 
•   เปิดอ่านเอกสาร PDFคู่มือการจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง
 
•   เปิดอ่านเอกสาร PDFกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกทม 
•   เปิดอ่านเอกสาร PDFนโยบายบริหารความเสี่ยงกทม 
•   เปิดอ่านเอกสาร PDFรูปแบบรายงานการบริหารความเสี่ยง 
•   เปิดอ่านเอกสาร PDF