Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

ข่าวและภาพกิจกรรมของสำนักงานเขต

กทม.เดินหน้ายกระดับผิวจราจรถนนอินทราวาส ถนนบางเชือกหนัง และถนนฉิมพลี พร้อมวางระบบระบายน้ำแก้ปัญหาพื้นที่แอ่งกระทะ
วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับปรุงถนนอินทราวาส จากถนนราชพฤกษ์ถึงถนนพุทธมณฑลสาย 1 พื้นที่เขตตลิ่งชัน โดยมีนางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร นายชูชาติ สุวรรณนที ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน พร้อมด้วยนางพรพัน วัฒนสินธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตตลิ่งชัน สำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ 

ซึ่งสำนักงานเขตตลิ่งชันจึงได้พิจารณาหาแนวทางดำเนินการปรับปรุงยกระดับผิวจราจรให้สูงขึ้นอีกประมาณ 0.5 ม. โดยให้มีความสูงระดับเดียวกับถนนพุทธมณฑลสาย 1 พร้อมทั้งวางระบบระบายน้ำ และท่อระบายน้ำใหม่ ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้สำนักงานเขตตลิ่งชันประสานสำนักการโยธาและสำนักการระบายน้ำ พิจารณาหาแนวทางที่เหมาะสมในการปรับปรุงยกระดับผิวจราจร พร้อมทั้งการวางระบบท่อระบายน้ำ เพื่อให้น้ำไหลลงท่อระบายน้ำบริเวณถนนราชพฤกษ์และถนนพุทธมณฑลสาย 1 ลงสู่คลองบางพรมไดัอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เมื่อโครงการปรับปรุงถนนอินทราวาส จากถนนราชพฤกษ์ถึงถนนพุทธมณฑลสาย 1 แล้วเสร็จ จะช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณถนนอินทราวาส เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ บรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดในถนนสายหลัก อาทิ ถนนราชพฤกษ์ ถนนพุทธมณฑลสาย 1 ถนนบรมราชชนนี ลดระยะเวลาในการเดินทาง โดยใช้ถนนอินทราวาสเป็นเส้นทางลัดจากถนนราชพฤกษ์ถึงถนนพุทธมณฑลสาย 1 อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในการเดินทางสัญจรและประชาชนผู้พักอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว

จากนั้นลงพื้นที่โครงการปรับปรุงถนนบางเชือกหนัง ช่วงจากถนนพุทธมณฑลสาย 1 ถึงถนนพรานนก - พุทธมณฑล ซึ่งสำนักการโยธาได้จัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงถนนบางเชือกหนัง ช่วงจากถนนพุทธมณฑลสาย 1 ถึงถนนตัดใหม่ ประกอบด้วย การปรับปรุงถนนแอสฟัลต์เดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ขยายผิวจราจรจากเดิม 6.00ม. เป็น 7.00-8.00 ม. และยกระดับถนนความสูง 0.60 ม. วางท่อระบายน้ำใหม่ สร้างไหล่ทางแอสฟัลต์ ความกว้าง 1.50 ม. พร้อมกำแพงดิน ระยะทาง 2.18 กม. ระยะเวลาดำเนินการ 360 วัน ทั้งนี้ถนนบางเชือกหนัง เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างถนนพุทธมณฑลสาย 1 กับถนนกาญจนาภิเษก ปัจจุบันผิวจราจรแอสฟัลต์ได้ชำรุดเสียหาย เนื่องจากการใช้งานมาเป็นระยะเวลายาวนาน อีกทั้งไม่ได้รับการปรับปรุงมาเป็นระยะเวลาเกือบ 20 ปี ซึ่งถนนดังกล่าวมีท่อระบายน้ำขนาดเล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. บางช่วงการระบายน้ำไม่เพียงพอ ก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง รวมถึงถนนดังกล่าวบางช่วงมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ สำนักการโยธาจึงมีโครงการปรับปรุงเพื่อความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง และประชาชนผู้พักอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว ณ ถนนบางเชือกหนัง เชื่อมระหว่างถนนพุทธมณฑลสาย 1 กับถนนกาญจนาภิเษก เขตตลิ่งชัน

และสุดท้ายลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงถนนฉิมพลี ช่วงจากถนนบรมราชชนนี ถึง ถนนเลียบทางรถไฟสายใต้ และถนนราชพฤกษ์ ซึ่งสำนักการโยธาได้ดำเนินโครงการปรับปรุง ช่วงจากถนนบรมราชชนนีถึงถนนเลียบทางรถไฟสายใต้และถนนราชพฤกษ์ เขตตลิ่งชัน ซึ่งปัจจุบันผิวจราจรเดิมมีสภาพชำรุดเสียหาย อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในการเดินทางสัญจร อีกทั้งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ ระดับพื้นถนนฉิมพลีอยู่ต่ำกว่าระดับพื้นถนนบรมราชชนนี เมื่อฝนตกในปริมาณมากทำให้น้ำฝนไหลลงสู่ถนนฉิมพลี ก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำ โดยเริ่มต้นสัญญาวันที่ 28 ก.ย. 61 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 22 ก.ย. 62 โดยดำเนินการปรับปรุงจากเดิมถนนแอสฟัลต์ ขนาด 2 ช่องจราจร เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4 ช่องจราจร ระยะทางรวม 1,782 ม. ขณะนี้ผลงานที่ทำได้ร้อยละ 68.92  เมื่อโครงการปรับปรุงแล้วเสร็จจะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและผู้พักอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว อีกทั้งยังเป็นเส้นทางลัดในการเชื่อมต่อถนนราชพฤกษ์ ถนนเลียบทางรถไฟสายใต้ และถนนบรมราชชนนีอีกด้วย