Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

ข่าวประชาสัมพันธ์ O7

ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง

โดยที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 กำหนดให้ผู้ลงทะเบียยนเพื่อขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งเมื่อได้ลงทะเบียนก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 30 วัน ซึ่งประชาชนที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จากไฟล์ด้านล่างนี้และสามารถยื่นเอกสารดังกล่าวได้ที่ฝ่ายทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม - 19 กุมภาพันธ์ 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตตลิ่งชัน หมายเลขโทรศัพท์ 02 - 424 -2624

ดาวน์โหลดไฟล์คำขอลงทะเบียน