Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

ฝ่ายการศึกษา

                มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานในเชิงนโยบายให้สถานศึกษาการจัดการศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาชาติโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ประสาน ตรวจสอบ กลั่นกรองงานด้านการบริหารงานบุคคลและสวัสดิการของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาของสถานที่ศึกษาในเขตพื้นที่ เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น วิเคราะห์กลั่นกรอง ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อนำเสนอผู้อำนาจการเขต ให้บริการข้อมูลข่าวสารสนเทศและประชาสัมพันธ์เผยแพร่เกี่ยวกับงานการศึกษา ของสำนักงานเขต วางแผนดำเนินงานในการระดมทรัพยากรจากแหล่งสนับสนุน ประสานรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแหล่งทรัพยากรที่สนับสนุน การจัดการศึกษาทั้งภาครัฐและ เอกชน และประชาชนในท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพ ในการศึกษา การส่งเสริมการพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน การคุ้มครองสิทธิของนักเรียน สำรวจและจัดทำทะเบียนแหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูปัญญาท้อง ถิ่นส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ และประสานการใช้ประโยชน์แหล่งการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของนักเรียนของสถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน การสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถในการ ปฏิบัติหน้า ที่และประเมินผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประสานสำรวจข้อมูล ส่งเสริมการศึกษาสำหรับเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส เด็กความสามารถพิเศษกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการด้านภารกิจของศูนย์วิชาการ ดำเนินการด้านการเงิน การงบประมาณและการจัดหาพัสดุครุภัณฑ์ และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
 
หน้าที่รับผิดชอบ
​- งานสารบรรณและธุรการทั่วไป 
- การเงิน บัญชี และพัสดุ 
- การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ประถมศึกษา พ.ศ. 2523 ได้แก่ การสำรวจเด็กเพื่อการเกณฑ์เด็กเข้าเรียน 
- งานกิจกรรมนักเรียนในสถานศึกษา 
- ดำเนินการเกี่ยวกับการเจ้าหน้าที่ของข้าราชการครูและลูกจ้างของโรงเรียนและข้าราชการในฝ่ายการศึกษา 
- การเลือกตั้ง อ.ก.ก. ข้าราชการครู 
- การนิเทศศึกษา 
- การดำเนินการเกี่ยวกับการส่งครูเข้ารับการฝึกอบรม 
- การประชุมสัมมนาครู 
- การนิเทศและตรวจเยี่ยม 
- งานสนับสนุนวิชาการ วิจัย ประเมินผลโครงการและเผยแพร่งานข้อมูลทางการศึกษา 
- จัดทำรายงานและเผยแพร่การประสานงานวิชาการระหว่างโรงเรียน กลุ่มโรงเรียน 
- ดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต 
- ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 

ฝ่ายการศึกษา (Education Section)

  การบริการรับแจ้งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาภาคบังคับ  
  1.เด็กที่เกิดปี พ.ศ. 2551 ซึ่งอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดในปี พ.ศ. 2558
2.มีภูมิลำเนาอยู่ในท้องที่เขตกรุงเทพมหานคร
3.แจ้งการส่งเด็กเข้าเรียนระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2558
 
  หลักฐานที่ใช้ประกอบการแจ้งเด็กเข้าเรียน
  ใช้หลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
    1. แบบแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียน
    2. หลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้
         2.1 สูติบัตรหรือสำเนาสูติบัตร
         2.2 กรณีไม่มีสูติบัตร ให้ใช้สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
         2.3 ถ้าบิดาหรือมารดาไม่สามารถไปแจ้งด้วยตนเองได้ ต้องให้บุคคลอื่นไปดำเนินการแทน โดยแสดงหลักฐานให้ชัดเจน
    3. แบบส่งเด็กเข้าเรียน
    4. แบบแจ้งผลการรับเด็กเข้าเรียน