Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

วิสัยทัศน์


"เป็นหน่วยงานที่มุ่งมั่นการบริการที่โปร่งใส
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน
สนับสนุนวิถีชีวิตเกษตรอินทรีย์" 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ 1 มหานครปลอดภัย
ยุทธศาสตร์ 2 มหานครสีเขียว และสะดวกสบาย
ยุทธศาสตร์ 3 มหานครสำหรับทุกคน
ยุทธศาสตร์ 4 มหานครกะทัดรัด
ยุทธศาสตร์ 5 มหานครประชาธิปไตย
ยุทธศาสตร์ 6 มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ 7 การบริหารจัดการ