Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้หรือความคิดเห็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ)

โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้หรือความคิดเห็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

              ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตตลิ่งชัน ได้ดำเนินการโครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้หรือความคิดเห็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานเขตตลิ่งชันได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็นในเรื่องการบริหารจัดการมูลฝอยในสำนักงานเขตตลิ่งชัน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและปัญหาต่างๆ ในแต่ละส่วนราชการ กลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการและบุคลากร สังกัดสำนักงานเขตตลิ่งชัน จำนวน 60 คน ดำเนินการ 4 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมโครงการครั้งละ 15 คน และได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 จากการดำเนินการโครงการฯ ทั้ง 4 รุ่น ได้ข้อสรุปดังนี้
              1. ให้แต่ละฝ่ายรายงานข้อมูลปริมาณขยะแต่ละประเภทตามข้อเท็จจริงเพื่อจะได้บริหารจัดการปัญหาขยะอย่างถูกวิธี
              2. ให้แยกเศษอาหารออกจากขยะทั่วไป โดยฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จะดำเนินการตั้งถังรองรับขยะเศษอาหารบริเวณชั้น 1 หากตั้งทุกชั้นอาจก่อให้เกิดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ และจะนำเศษอาหารดังกล่าวไปทำปุ๋ยหมักบริเวณคอกปุ๋ยหมักด้านหลังสำนักงานเขต
              3. ให้ทุกฝ่ายกำชับเจ้าหน้าที่แยกขยะภายในฝ่ายออกเป็น 2 ประเภท คือขยะรีไซเคิลให้แยกไปใช้ประโยชน์หรือจำหน่าย และขยะทั่วไปให้นำมาทิ้งรวมในถังขยะรวมบริเวณชั้น 1
และวิทยากรได้บรรยาย/สาธิตวิธีการทำน้ำจุลินทรีย์ชีวภาพจากเศษอาหาร และการทำน้ำจุลินทรีย์จากจุลินทรีย์ที่ผ่านการคัดสายพันธุ์ที่ได้รับจากสำนักสิ่งแวดล้อม โดยสามารถน้ำจุลินทรีย์ที่ได้มาต่อยอดพัฒนาเป็นน้ำยาอเนกประสงค์ใช้ในครัวเรือน อาทิเช่น ล้างจาน ถูพื้น เช็ดกระจก และทำปุ๋ยหมักจากใบไม้ เศษอาหาร ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการให้ความสนใจเป็นอย่างมาก
รูปภาพกิจกรรม