Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

ภารกิจหน้าที่

               มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนแรงงานต่างด้าว สัญชาติ ทะเบียนทั่วไป (ได้แก่ ทะเบียนครอบครัว ทะเบียนชื่อบุคคล)การควบคุมดูแลศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ(one stop service) การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและการพิจารณากำหนดหน่วยเลือกตั้ง การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย สำนักงานเขตตลิ่งชัน

ฝ่ายทะเบียน (Registeration Section)

  ฝ่ายทะเบียน มีกลุ่มงานที่ให้บริการประชาชนเกี่ยวกับทะเบียน 3 กลุ่มงาน ดังนี้

     1. กลุ่มงานทะเบียนราษฎร
     2. กลุ่มงานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน
     3. กลุ่มงานทะเบียนทั่วไป


1. กลุ่มงานทะเบียนราษฎร
     - การขอเลขหมายประจำบ้าน
     - การขอจำหน่ายบ้าน
     - การขอรับสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
     - การขอจัดทำทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านกรณี ชำรุด / สูญหาย / ถูกทำลาย
     - การแจ้งการเกิด
     - การแจ้งการตาย
     - การแจ้งย้ายออก
     - การแจ้งย้ายเข้า
     - การแจ้งย้ายออกและย้ายเข้าในเขตเดียวกัน
     - การแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง (เฉพาะกรณีมีหลักฐาน)
     - การแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทาง
     - การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านกรณีตาย (มีหลักฐาน)
     - การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรโดยมีหลักฐานเอกสารราชการมาแสดง
     - การตรวจ คัดและรับรองสำเนารายการทะเบียนราษฎร

การติดต่อกลุ่มงานทะเบียนราษฎร กรณีเจ้าบ้านไม่สามารถมาดำเนินการได้ด้วยตนเอง ให้ทำหนังสือมอบหมายให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน (หนังสือมอบหมาย)
 

2. กลุ่มงานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน
     - การขอมีบัตรครั้งแรกอายุ 7 ปีบริบูรณ์
     - การขอมีบัตรครั้งแรกเกินกำหนด
     - การขอมีบัตรกรณีบัตรหมดอายุ
     - การขอมีบัตรกรณีบัตรหาย
     - การขอมีบัตรกรณีขอเปลี่ยนบัตร
     - การขอตรวจ คัดและรับรองสำเนาเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน

3. กลุ่มงานทะเบียนทั่วไป
     - การจดทะเบียนสมรส
     - การจดทะเบียนหย่า
     - การจดทะเบียนรับรองบุตร
     - การบันทึกฐานะแห่งครอบครัว
     - การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม
     - การจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม
     - การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อรอง
     - การขอตั้งชื่อสกุล
     - การขอร่วมชื่อสกุล
     - การขอใช้ชื่อสกุลมารดาหรือบิดา
     - การขอออกใบแทนใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ร่วมชื่อสกุล
     - การขอตรวจ คัดและรับรองสำเนาเกี่ยวกับทะเบียนทั่วไป

 
1. กลุ่มงานทะเบียนราษฎร
 
@ การขอเลขหมายประจำบ้าน
เอกสารประกอบ
     - บัตรประจำตัวผู้แจ้ง กรณีมอบหมายเรียกบัตรประจำตัวผู้รับมอบหมายและหนังสือมอบหมาย
     - ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร หรือเอกสารอื่นแล้วแต่กรณี
     - ใบคำร้องตามแบบ ท.ร. 900

@ การขอจำหน่ายบ้าน
เอกสารประกอบ
     - บัตรประจำตัวผู้แจ้ง กรณีมอบหมายเรียกบัตรประจำตัวผู้รับมอบหมายและหนังสือมอบหมาย
     - ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
     - ใบคำร้องตามแบบ ท.ร. 97 ค.

@ การขอรับสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
เอกสารประกอบ
     - บัตรประจำตัวเจ้าบ้าน หรือเจ้าของกรรมสิทธิ
     - กรณีมอบหมาย บัตรประจำตัวผู้แจ้ง และหนังสือมอบหมาย
     - หลักฐานการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิหรือสิทธิครอบครอง

@ การขอจัดทำทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านกรณี ชำรุด / สูญหาย / ถูกทำลาย
เอกสารประกอบ
     - บัตรประจำตัวเจ้าบ้าน
     - กรณีมอบหมาย บัตรประจำตัวผู้แจ้ง และหนังสือมอบหมาย

@ การแจ้งการเกิด
เอกสารประกอบ
กรณีเกิดในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล
     - บัตรประจำตัวผู้แจ้ง ( เจ้าบ้านหรือเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล หรือบิดา หรือมารดา )
     - กรณีมอบหมาย บัตรประจำตัวผู้แจ้ง และหนังสือมอบหมาย
     - หนังสือรับรองการเกิด ( แบบพิมพ์ ท.ร.1/1 )
     - กรณีเพิ่มชื่อเข้าทะเบียนบ้านในเขตท้องที่ให้แนบสำเนาทะเบียนฉบับเจ้าบ้านที่จะขอเพิ่มชื่อเด็กเข้า

@ การแจ้งการตาย
เอกสารประกอบ
กรณีตายปกติทั่วไป
     - บัตรประจำตัวผู้แจ้ง / คนตายในบ้าน ( เจ้าบ้าน ) / คนตายนอกบ้าน ( ผู้ที่ไปกับผู้ตายหรือผู้พบศพ )
     - กรณีมอบหมาย บัตรประจำตัวผู้แจ้ง และหนังสือมอบหมาย
     - หนังสือรับรองการตาย (ถ้ามี)
     - กรณีตายโดยผิดธรรมชาติ เพิ่มหลักฐานใบรับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือสถาบันนิติเวช

@ การแจ้งย้ายออก
เอกสารประกอบ
     - บัตรประจำตัวเจ้าบ้าน
     - กรณีมอบหมาย บัตรประจำตัวผู้แจ้ง และหนังสือมอบหมาย
     - สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่จะแจ้งย้ายออก

@ การแจ้งย้ายเข้า
เอกสารประกอบ (กรณีปกติทั่วไป)
     - บัตรประจำตัวเจ้าบ้าน
     - กรณีมอบหมาย บัตรประจำตัวผู้แจ้ง และหนังสือมอบหมาย
     - สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่จะแจ้งย้ายเข้า
     - ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ตอนที่ 1 , 2 ที่มีรายการครบถ้วนและลงลายมือชื่อของเจ้าบ้านและผู้แจ้ง

@ การแจ้งย้ายออกและย้ายเข้าในเขตเดียวกัน
เอกสารประกอบ
     - บัตรประจำตัวเจ้าบ้านและสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่จะแจ้งย้ายออก กรณีมอบหมาย  บัตรประจำตัวผู้แจ้ง และหนังสือมอบหมาย
     - บัตรประจำตัวเจ้าบ้านและสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่จะแจ้งย้ายเข้า หากบ้านหลังดังกล่าวยังไม่มีทะเบียนบ้านให้นำหลักฐานแสดงการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิหรือสิทธิครอบครองมาแสดง  กรณีมอบหมาย  บัตรประจำตัวผู้แจ้ง และหนังสือมอบหมาย

@ การแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง (เฉพาะกรณีมีหลักฐาน)
เอกสารประกอบ
     - บัตรประจำตัวผู้แจ้งหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผู้แจ้งเป็นบุคคลเดียวกันกับรายการบุคคลที่จะแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง
     - กรณีรายการบุคคลที่จะย้ายออกเป็นผู้เยาว์ให้บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง เป็นผู้แจ้งย้ายโดยเรียกบัตรประจำตัวผู้แจ้ง และหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

@ การแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทาง
เอกสารประกอบ
     - บัตรประจำตัวเจ้าบ้านที่จะย้ายเข้า พร้อมหนังสือยินยอมให้ย้ายเข้าและสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่จะย้ายเข้า
     - บัตรประจำตัวผู้แจ้ง กรณีมอบหมายบัตรประจำตัวผู้แจ้ง และหนังสือมอบหมาย
     - กรณีรายการบุคคลที่จะย้ายเข้าเป็นผู้เยาว์ให้บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง เป็นผู้แจ้งย้ายโดยเรียกบัตรประจำตัวผู้แจ้ง และหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
     - หากบ้านหลังดังกล่าวยังไม่มีทะเบียนบ้านให้นำหลักฐานแสดงการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิหรือสิทธิ ครอบครองมาแสดง

@ การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านกรณีตาย (มีหลักฐาน)
เอกสารประกอบ
     - บัตรประจำตัวผู้แจ้ง และสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่มีรายการของผู้ตาย  กรณีมอบหมาย ให้เรียกบัตรประจำตัวผู้รับมอบและหนังสือมอบหมาย
     - มรณบัตรหรือใบรับแจ้งการตายของผู้ตาย กรณีหลักฐานการตายที่ออกโดยรัฐบาลของประเทศอื่นให้แปลและรับรองความถูกต้องโดยกระทรวงการต่างประเทศ

@ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรโดยมีหลักฐานเอกสารราชการมาแสดง
เอกสารประกอบ
     - บัตรประจำตัวผู้แจ้ง  กรณีมอบหมาย ให้เรียกบัตรประจำตัวผู้รับมอบและหนังสือมอบหมาย
     - เอกสารการทะเบียนราษฎรที่ต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
     - เอกสารราชการที่ใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในการขอแก้ไขรายการ

@ การตรวจ คัดและรับรองสำเนารายการทะเบียนราษฎร
เอกสารประกอบ
     - กรณีเจ้าของรายการมาดำเนินการด้วยตนเอง ให้แสดงบัตรประจำตัวของผู้แจ้ง
     - กรณีผู้มีส่วนได้เสียขอคัดรายการของบุคคลอื่น บัตรประจำตัวผู้ยื่นคำร้อง เอกสารหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียพร้อมสำเนา
     - หากมีการมอบหมายให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทนให้เรียกบัตรประจำตัวผู้รับมอบ หนังสือมอบหมายหรือหนังสือมอบอำนาจเพิ่มเติม.

 
2. กลุ่มงานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน
 
@ การขอมีบัตรครั้งแรกอายุ 7 ปีบริบูรณ์
เอกสารประกอบ
     - ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
     - สูติบัตรฉบับจริง หรือหลักฐานการศึกษา ( ที่มีรูปถ่ายติด )
     - ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัวของตนเอง ของบิดา ของมารดา ( ถ้ามี )
     - กรณีผู้ขอมีบัตรไม่มีหลักฐานสูติบัตร ให้บิดา หรือมารดา หรือเจ้าบ้านมารับรอง
     - กรณีที่ต้องใช้ผู้รับรองให้ผู้รับรองนำบัตรประจำตัวมาแสดงด้วย

@ การขอมีบัตรครั้งแรก เกินกำหนด
เอกสารประกอบ
     - ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
     - สูติบัตรฉบับจริง หรือหลักฐานการศึกษา ( ที่มีรูปถ่ายติด )
     - ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัวของตนเอง ของบิดา ของมารดา ( ถ้ามี )
     - บิดา มารดา หรือเจ้าบ้าน หรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือมารับรอง
     - ผู้รับรองนำบัตรประจำตัวมาแสดงด้วย

@ การขอมีบัตรกรณีบัตรหมดอายุ
เอกสารประกอบ
     - ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
     - บัตรประจำตัวประชาชนเดิมที่หมดอายุ

@ การขอมีบัตรกรณีบัตรหาย
เอกสารประกอบ
     - ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
     - หลักฐานที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายติดอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ใบขับขี่, หนังสือเดินทาง, วุฒิการศึกษา
     - หากไม่มีหลักฐานเอกสารข้างต้นอย่างใดอย่างหนึ่งมาแสดง ให้นำผู้รับรองมาให้ถ้อยคำเพื่อยืนยันตัวบุคคล เช่น บิดา มารดา หรือบุคคลที่น่าเชื่อถือที่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง และรู้จักคุ้นเคยกับผู้ขอมีบัตรเป็นอย่างดี  โดยผู้รับรองต้องนำบัตรประจำตัวมาแสดง
ข้อควรรู้  กรณีบัตรหายไม่ต้องแจ้งความ ณ สถานีตำรวจ

@ การขอมีบัตรกรณีขอเปลี่ยนบัตร
เอกสารประกอบ
     - ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
     - บัตรประจำตัวประชาชนเดิม
     - หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ( กรณีเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ) หรือหลักฐานทะเบียนบ้านที่มีการเปลี่ยนที่อยู่ ( กรณีเปลี่ยนบัตรเนื่องจากย้ายที่อยู่ )

@ การขอตรวจ คัดและรับรองสำเนาเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน
เอกสารประกอบ
     - กรณีเจ้าของรายการมาดำเนินการด้วยตนเอง ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาขนของผู้แจ้ง
     - กรณีมอบหมาย บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง และหนังสือมอบหมาย ( คำร้องขอตรวจ รายการเกี่ยวกับบัตร  )

 
3. กลุ่มงานทะเบียนทั่วไป
 

@ การจดทะเบียนสมรส
เอกสารประกอบ
     - บัตรประจำตัว และทะเบียนบ้านทั้งสองฝ่าย
     - คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือทั้งสองฝ่ายยังไม่บรรลุนิติภาวะ ( ชายหรือหญิงอายุ 17 ปีบริบูรณ์แต่ยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ) ต้องได้รับความยินยอมจากบิดาและมารดาที่ชอบด้วยกฏหมาย
     - ใบหย่า หรือใบมรณบัตรของคู่สมรสเดิม กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายเคยสมรส หรือเคยหย่า
     - ใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล ( ถ้ามี )
     - การจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติต้องมีหนังสือรับรองจากสถานทูตหรือกงสุลของผู้ร้องในประเทศไทยหรือจากองค์การที่รัฐบาลประเทศนั้นมอบหมาย และแปลข้อความเป็นภาษาไทยโดยกระทรวงต่างประเทศเป็นผู้รับรองความถูกต้อง
     - พยานบุคคล 2 คน
     - คำร้องตามแบบ คร.1

@ การจดทะเบียนหย่า
เอกสารประกอบ
     - บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านทั้งสองฝ่าย
     - ใบสำคัญการสมรส
     - ใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล ( ถ้ามี )
     - ฝ่ายหญิงต้องทำการแก้ไขคำนำหน้านามจาก นางสาว เป็น นาง ในทะเบียนบ้านเรียบร้อยแล้ว
     - พยานบุคคล 2 คน
     - คำร้องตามแบบ คร.1

@ การจดทะเบียนรับรองบุตร
เอกสารประกอบ
     - บัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา บุตร (กรณีอายุเกิน 7 ปี) และทะเบียนบ้าน
     - สูติบัตรของบุตร พร้อมทะเบียนบ้านของบุตร
     - มารดาและบุตรต้องลงลายมือชื่อให้ความยินยอมด้วยตนเอง
     - คำพิพากษาของศาล พร้อมหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด ( ตามแต่กรณี )
     - พยานบุคคล 2 คน
     - คำร้องตามแบบ คร.1

@ การบันทึกฐานะแห่งครอบครัว
เอกสารประกอบ
     - บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน
     - เอกสารหลักฐานในเรื่องที่ต้องการให้บันทึกซึ่งเป็นต้นฉบับพร้อมคำแปลเป็นภาษาไทย รับรองความถูกต้องโดยกระทรวงต่างประเทศ หรือสถานทูตของประเทศที่ออกเอกสาร
     - พยานบุคคล 2 คน
     - คำร้องตามแบบ คร.1

@ การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม
เอกสารประกอบ
     - บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับบุตรบุญธรรม และผู้เป็นบุตรบุญธรรม พร้อมทะเบียนบ้าน
     - บัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรสของผู้รับบุตรบุญธรรม และผู้เป็นบุตรบุญธรรม พร้อมใบสำคัญการสมรส
     - หนังสืออนุญาตให้จดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม กรณีที่ผู้เป็นบุตรบุญธรรมเป็นผู้เยาว์ จากสำนักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก
     - พยานบุคคล 2 คน ( ผู้รับบุตรบุญธรรมต้องมีอายุ 25 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และต้องมีอายุมากกว่าผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมอย่างน้อย 15 ปี )
     - คำร้องตามแบบ คร.1

@ การจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม
เอกสารประกอบ
     - บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับบุตรบุญธรรม และผู้เป็นบุตรบุญธรรม พร้อมทะเบียนบ้าน
     - หลักฐานการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม
     - กรณีผู้เป็นบุตรบุญธรรมเป็นผู้เยาว์ ให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองไปให้ความยินยอมด้วย
     - พยานบุคคล 2 คน
     - คำร้องตามแบบ คร.1

@ การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อรอง
เอกสารประกอบ
     - บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง พร้อมทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
     - กรณีผู้เยาว์ใช้เอกสารสูติบัตร และมารดาเป็นผู้มาดำเนินการ หากบิดาเป็นผู้ดำเนินการให้แนบใบสำคัญการสมรส
     - ค่าธรรมเนียม 50 บาท
 
@ การขอตั้งชื่อสกุล
เอกสารประกอบ
     - บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง พร้อมทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
     - กรณีผู้เยาว์ใช้เอกสารสูติบัตร และมารดาเป็นผู้มาดำเนินการ หากบิดาเป็นผู้ดำเนินการให้แนบใบสำคัญการสมรส
     - กรณีหญิงหม้าย ให้แนบใบสำคัญการหย่า
     - ค่าธรรมเนียม 100 บาท

@ การขอร่วมชื่อสกุล
เอกสารประกอบ
     กรณีผู้ขอร่วมชื่อสกุลอยู่ต่างเขตกับเจ้าของชื่อสกุล
          - บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง พร้อมทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
          - กรณีผู้เยาว์ใช้เอกสารสูติบัตร และมารดาเป็นผู้มาดำเนินการ หากบิดาเป็นผู้ดำเนินการให้แนบใบสำคัญการสมรส
          - หนังสืออนุญาตให้ร่วมชื่อสกุล
     กรณีผู้ขอร่วมชื่อสกุลอยู่เขตเดียวกันกับเจ้าของชื่อสกุล
          - บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอร่วมชื่อสกุล และเจ้าของชื่อสกุล พร้อมทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
          - ใบสำคัญตั้งชื่อสกุล ( แบบ ช.2 )
          - คำขออนุญาตร่วมชื่อสกุล ( แบบ ช.5 )
          - กรณีผู้เยาว์ใช้เอกสารสูติบัตร และมารดาเป็นผู้มาดำเนินการ หากบิดาเป็นผู้ดำเนินการให้แนบใบสำคัญการสมรส
          - ค่าธรรมเนียม 100 บาท

@ การขอใช้ชื่อสกุลมารดาหรือบิดา
เอกสารประกอบ
     - บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอ พร้อมทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
     - สูติบัตรของผู้ขอ ( ฉบับจริง )
     - กรณีผู้เยาว์ใช้เอกสารสูติบัตร และมารดาเป็นผู้มาดำเนินการ หากบิดาเป็นผู้ดำเนินการให้แนบใบสำคัญการสมรส พร้อมหนังสือให้ความยินยอมของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่ง
     - กรณีหย่าให้แนบบันทึกการหย่าว่าบุตรอยู่ในอำนาจปกครองของฝ่ายใด
     - เอกสารทางทะเบียนที่แสดงชื่อสกุลเดิมของบิดาหรือมารดาที่จะขอใช้
     - คำร้องแบบ ช.1

@ การขอออกใบแทนเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ร่วมชื่อสกุล
เอกสารประกอบ
     - บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
     - กรณีผู้เยาว์ใช้เอกสารสูติบัตร และมารดาเป็นผู้มาดำเนินการ หากบิดาเป็นผู้ดำเนินการให้แนบใบสำคัญการสมรส
     - หลักฐานการแจ้งความเอกสารสูญหาย
     - ค่าธรรมเนียม 25 บาท
     - คำร้องแบบ ช.1

@ การขอตรวจ คัดและรับรองสำเนาเกี่ยวกับทะเบียนทั่วไป
เอกสารประกอบ
     - กรณีเจ้าของรายการมาดำเนินการด้วยตนเอง ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง
     - กรณีผู้มีส่วนได้เสียขอคัดรายการของบุคคลอื่น บัตรประจำตัวประชาชนผู้ยื่นคำร้อง เอกสารหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียพร้อมสำเนา
     - หากมีการมอบหมายให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทนให้เรียกบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบ หนังสือมอบหมายหรือหนังสือมอบอำนาจเพิ่มเติม, คำร้องแบบคำขอเกี่ยวกับงานทะเบียนทั่วไป