Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA)

 

การประเมินคุณธรรมฯ (ITA)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ ข้อมูล link
ข้อมูลพื้นฐาน
1 โครงสร้าง click here
2 ข้อมูลผู้บริหาร click here
3 อำนาจหน้าที่ อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตตามมติ ก.ก.
ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ
ฝ่ายโยธา
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ
ฝ่ายรายได้
ฝ่ายรักษาฯ
ฝ่ายการศึกษา
ฝ่ายการคลัง
ฝ่ายเทศกิจ
ฝ่ายปกครอง
ฝ่ายทะเบียน
4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน แผนพัฒนากรุงเทพฯ ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2
5 ข้อมูลการติดต่อ click here
6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง click here
ข่าวประชาสัมพันธ์
7 ข่าวประชาสัมพันธ์ click here
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
8 Q & A click here
9 Social Network click here

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
ข้อ ข้อมูล link
แผนดำเนินงาน
10 แผนปฏิบัติราชการประจำปี click here
11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รายไตรมาส click here
12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี click here
การปฏิบัติงาน
13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน click here
การให้บริการ
14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ click here
15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  click here         
16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
การให้บริการ
click here
17 E-Service   BMA Q (ระบบ android)
BMA Q (ระบบ IOS)
BMA Connect (ระบบ android)
BMA Connect (
ระบบ IOS)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
คลิกที่นี่
ข้อ ข้อมูล link
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  click here
19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส  click here
20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  click here
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
21 ปฏิทินแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือแผนการจัดหาพัสดุ
click here
22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
click here (ก.ย. 2562)
click here (ส.ค. เพิ่มเติม 2562)
click here (ส.ค. 2562)
click here (ก.ค. 2562)
click here (มิ.ย. 2562)
click here (พ.ค. 2562)
click here (เม.ย. 2562)
click here (มี.ค. 2562)
click here (ก.พ. 2562)
click here (ม.ค. 2562)
click here (ธ.ค. 2561)
24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
click here

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ ข้อมูล link
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล click here
26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
click here
27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
click here
28 รายงานผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจำปี
click here

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
ข้อ ข้อมูล link
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต click here
30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี click here
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น click here
33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม click here

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ ข้อมูล link
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร click here
35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร click here
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี click here
37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต click here
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร click here
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี click here
40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรายไตรมาส click here
41 รายงานผลการดำเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำปี
click here
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ click here
43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม click here
44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง
click here
45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต click here
46 มาตรการป้องกันการรับสินบน click here
47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
click here
48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ click here
 
คู่มือการประเมิน ITA 2562 เอกสาร คู่มือการประเมิน ITA 2563 เอกสาร