Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

แผนปฏิบัติราชการ 2559 สำนักงานเขตสวนหลวง

                แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตสวนหลวงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ได้กำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนา ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ประกอบด้วย ๗ ยุทธศาสตร์ ๒๐ กลยุทธ์หลัก มีตัวชี้วัดและโครงการ/กิจกรรม ในการปฏิบัติราชการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร และนโยบายผู้บริหาร จำนวน ๓๕ ตัวชี้วัด รวม ๕๘ โครงการ/กิจกรรม ตามไฟล์แนบ