Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายทะเบียน


หน้าที่ความรับผิดชอบ

       
ฝ่ายทะเบียนมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานทะเบียนต่างๆ ได้แก่ งานทะเบียนราษฎร งานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน งานทะเบียนทั่วไปซึ่งแบ่งออกเป็นงานทะเบียนครอบครัวและงานทะเบียนชื่อบุคคลรวมทั้งงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในระดับต่างๆ ตั้งแต่การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลงไปถึงกรรมการชุมชน

ลักษณะงาน/ภารกิจที่ปฏิบัติ
 
       งานบริการประชาชนทั่วไปจะเปิดให้บริการในศูนย์บริการกรุงเทพมหานครหรือศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จแล้วแต่กรณี ซึ่งงานที่ให้บริการจะเป็นงานที่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในคราวเดียวและใช้เวลาไม่มาก ส่วนงานที่มิได้เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชนโดยตรงหรืองานบริการที่มีความยุ่งยากซับซ้อนจะแยกออกมาดำเนินการที่ฝ่ายทะเบียน
ประเภทงานที่ให้บริการ ณ ศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร 
               ๑. งานทะเบียนราษฎร ได้แก่ การขอสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน การแจ้งการเกิดภายในกำหนดเวลา (เกิดในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่ตั้งอยู่ในท้องที่สำนักทะเบียน) การแจ้งตายภายในกำหนดเวลา (ตายในท้องที่สำนักทะเบียน) การแจ้งย้ายที่อยู่ การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านกรณีตาย (มีหลักฐาน) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรโดยมีหลักฐานเอกสารราชการ การคัดและรับรองเอกสารทะเบียนราษฎรและรายการจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร และการเปรียบเทียบปรับ 
                ๒. งานทะเบียนประจำตัวประชาชน ได้แก่ การขอมีบัตรกรณีขอมีบัตรครั้งแรก กรณีเป็นบุคคลได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔) หรือแจ้งเกิดเกินกำหนด กรณีเป็นบุคคลได้รับการยกเว้นหรือบุคคลซึ่งมีอายุเกินเจ็ดสิบปี กรณีเป็นบุคคลซึ่งพ้นสภาพได้รับการยกเว้น กรณีเป็นบุคคลซึ่งได้รับสัญชาติได้หรือได้รับอนุมัติให้มีสัญชาติไทยหรือได้กลับคืนสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติหรือตามคำพิพากษาอันถึงที่สุดของศาล การขอมีบัตรใหม่กรณีบัตรเดิมหมดอายุ กรณีบัตรเดิมสูญหายหรือถูกทำลาย การขอเปลี่ยนบัตรกรณีบัตรเดิมชำรุดในสาระสำคัญ กรณีเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล กรณีเปลี่ยนที่อยู่และกรณีอื่นๆ การขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยและบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน การคัดและรับรองสำเนารายการเกี่ยวกับบัตร 
                ๓. งานทะเบียนทั่วไป 
                    ๓.๑ งานทะเบียนครอบครัว ได้แก่ การจดทะเบียนสมรส การจดทะเบียนการหย่า การจดทะเบียนรับรองบุตร การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม การจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม การบันทึกฐานะแห่งครอบครัว การบันทึกเพิ่มเติมในทะเบียนครอบครัว การคัดและรับรองสำเนาทะเบียนครอบครัวหรือการรับรองรายการจากฐานข้อมูลทะเบียนครอบครัว และการออกหนังสือรับรองการใช้คำนำหน้านามหญิง 
                    ๓.๒ งานทะเบียนชื่อบุคคล ได้แก่ การเปลี่ยนชื่อตัว การตั้งและเปลี่ยนชื่อรอง การออกหนังสือรับรองการขอเปลี่ยนชื่อตัวของคนต่างด้าวเพื่อประกอบการขอแปลงสัญชาติหรือขอกลับคืนสัญชาติไทย การจดทะเบียนตั้งชื่อสกุลหรือขอตั้งชื่อสกุลใหม่ การออกหนังสือรับรองการขอจดทะเบียนชื่อสกุลของคนต่างด้าวเพื่อประกอบการขอแปลงสัญชาติหรือขอกลับคืนสัญชาติไทย การเปลี่ยนชื่อสกุลโดยการร่วมใช้ชื่อสกุล การเปลี่ยนชื่อสกุลโดยมีการสมรส การสิ้นสุดการสมรสหรือเหตุอื่นๆ การจำหน่ายชื่อรองหรือชื่อสกุล การขอใบแทนหนังสือสำคัญ การคัดลอกและรับรองสำเนารายการในฐานข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคล 
                   การปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร มีขั้นตอนการปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ - ๕ ระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนประวัติของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการสำรวจและจัดทำทะเบียนสำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน พ.ศ. ๒๕๔๘

ขั้นตอนการให้บริการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/
เอกสารการติดต่อราชการ/อัตราค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ/กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง   


แบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  

​คู่มือประชาชนสำหรับติดต่อราชการ ณ ศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร (ฝ่าย(ทะเบียน)