Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 
มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาชุมชน และสังคมทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และคุณภาพชีวิต เช่น การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การเสริมสร้างศักยภาพของผู้นำชุมชน องค์กรชุมชนและเครือข่ายชุมชน การพัฒนาสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัย การจัดให้มีองค์กรประชาชนในรูปแบบคณะกรรมการชุมชน การส่งเสริมสนับสนุนและจัดตั้งสหกรณ์ชุมชน กองทุนพัฒนาชุมชน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง การปรับปรุงชุมชน การรื้อย้ายชุน การประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพื่อจัดหาที่อยู่ชั่วคราว การส่งเสริมอาชีพ การจัดหาแหล่งจำหน่ายผลผลิต การดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์ฝึกอาชีพ การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว การดำเนินการเกี่ยวกับยาเสพติด การสงเคราะห์สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัย การสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมความประพฤติเด็ก การควบคุมดูแลการดำเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็กและสถานสงเคราะห์ ศูนย์เยาวชน ห้องสมุด บ้านหนังสือ ศูนย์กีฬา และลานกีฬา การดำเนินการเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ การให้บริการ และจัดกิจกรรมนันทนาการด้านดนตรี กีฬา ห้องสมุด ฯลฯ งานสภาเยาวชนเขต การอนุรักษ์ส่งเสริม เผยแพร่ ฟื้นฟู บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น งานสภาวัฒนธรรมเขต งานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น การส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การสนับสนุนและประสานการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรม นันทนาการและการท่องเที่ยว การให้คำปรึกษาแนะนำทางวิชาการเกษตรและสภาพแวดล้อมเพื่อการเกษตร การดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 


สวัสดิการผู้พิการ 

คุณสมบัติของผู้พิการ 

- มีสัญชาติไทย 
- มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของพื้นที่เขตจตุจักร 
- มีบัตรประจำตัวผู้พิการ 

หลักฐานการยื่นลงทะเบียนผู้พิการ 

1. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด พร้อมตัวจริง 
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด พร้อมตัวจริง 
3. สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ จำนวน 1 ชุด 
4. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารประเภท ออมทรัพย์ จำนวน 1 ชุด ( ธนาคารใดก็ได้ เป็นประเภทออมทรัพย์ ) 

** เริ่มจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ เบี้ยความพิการ เดือนตุลาคม 2558 

กรณียื่นคำร้องแทน  

1. ผู้พิการต้องมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการแทน  จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้พิการ จำนวน 1 ชุด และของผู้รับมอบ จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้พิการ  จำนวน 1 ชุด และสำเนาของผู้รับมอบ จำนวน 1 ชุด  
4. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์  จำนวน 1 ชุด

 


สวัสดิการผู้สูงอายุ

การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2557

คุณสมบัติของผู้สูงอายุ

1. มีสัญชาติไทย
2. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของพื้นที่เขตจตุจักร
3. เป็นผู้เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2498 ( 1 มกราคม - 30 กันยายน 2498 )
4. ไม่เป็นผู้รับเงินบำนาญ บำเหน็จ รายเดือน หรือสิทธิประโยชน์อื่นใด จากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หลักฐานการยื่นลงทะเบียนผู้สูงอายุ

1. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด พร้อมตัวจริง  
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด  พร้อมตัวจริง 
3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ จำนวน 1 ชุด  ( ธนาคารใดก็ได้ เป็นประเภทออมทรัพย์ )

กรณียื่นคำร้องแทน ผู้สูงอายุ

1. ผู้สูงอายุต้องมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สูงอายุ จำนวน 1 ชุด และของผู้รับมอบอำนาจ จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สูงอายุ  จำนวน 1 ชุด และสำเนาของผู้รับมอบ จำนวน 1 ชุด  
4. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์  จำนวน 1 ชุด
  • การยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี (2,000บาท)
  • ผู้ยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพ ผู้สูงอายุตามประเพณี ให้ผู้รับผิดชอบในการจัดการศพ
  • ยื่นคำขอในท้องที่ที่ผู้สูงอายุอยู่ในทะเบียนบ้านขณะถึงแก่ความตาย ภายในกำหนด 30 วัน  นับแต่วันที่ออกใบมรณบัตร
ผู้สูงอายุที่เสียชีวิตต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
2. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของพื้นที่เขตจตุจักร

หลักฐานการยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี

1. แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี (แบบ สทส.01)  รับได้ที่สำนักงานเขต
2. ใบมรณบัตร ฉบับจริง พร้อมสำเนา 2 ฉบับ
3. ทะเบียนบ้านของผู้สูงอายุที่เสียชีวิต ฉบับจริง พร้อมสำเนา 2 ฉบับ และของผู้ยื่นคำขอ ฉบับจริง พร้อมสำเนา 2 ฉบับ 
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ ที่มีรูปถ่าย และเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอ จำนวน 2 ฉบับ
 

เงินสงเคราะห์ทุนประกอบวิชาชีพ

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นคำร้อง

1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตจตุจักร ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน
3. ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อน ยากจน เพราะเหตุหัวหน้าครอบครัวหรือผู้หาเลี้ยงครอบครัวตาย ทอดทิ้ง สาบสูญ ต้องโทษจำคุก พิการ ทุพพลภาพป่วยทางร่างกายหรือจิตใจ หรือเหตุอื่นจนไม่สามารถ ประกอบอาชีพเลี้ยง ครอบครัว ตามควรแก่อัตภาพ

หลักฐาน

1. สูติบัตรหรือบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. แผนที่บ้านพอสังเขป 
  • อัตราเบิกจ่าย - เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินครอบครัว ละ 5,000 บาท/ปี


แบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี(25/5/58)               

แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(25/5/58)                                            

แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลง (กรณีเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิการรับเงิน)(25/5/58)           

แบบใบสำคัญรับเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี(25/5/58)                              

แบบรายงานผลการดำเนินการจัดโครงการสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร(25/5/58)          

ใบสมัครสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร(25/5/58)                                                    

หนังสือมอบอำนาจ (ขึ้นทะเบียนรับเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการ)(07/11/59)                 

หนังสือมอบอำนาจ (ขึ้นทะเบียนรับเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)(07/11/59)                 

แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2561(07/11/59)                                     

ใบมอบฉันทะ  (07/11/59)                                     

คู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม