Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายเทศกิจ


หน้าที่ความรับผิดชอบ

    
ฝ่ายเทศกิจมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานครและกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร การควบคุมดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การส่งเสริมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การส่งเสริมสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานนิติการทั่วไป งานเกี่ยวกับคดี การประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดี และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

ลักษณะงาน/ภารกิจที่ปฏิบัติ

๑. การเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕
๒. การเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ความผิดที่มีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ)
๓. การเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
๔. การเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘
๕. การรับชำระค่าปรับทางการปกครอง (ตามมาตรฐาน ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙)
๖. การขออนุญาตติดตั้ง ตาก วาง แขวนสิ่งใดๆในที่สาธารณะ การนำสัตว์ไปตามถนนหรือบริเวณที่ห้ามประกาศไว้ ฯลฯ

ขั้นตอนการให้บริการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/
เอกสารการติดต่อราชการ/อัตราค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ/กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง   แบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
งาน เอกสาร
แบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง