Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายการคลัง


หน้าที่ความรับผิดชอบ

    
มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การบัญชีและการพัสดุที่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร เงินอุดหนุนรัฐบาล เงินนอกงบประมารและเงินอื่นใด (ได้แก่ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การนำส่งเงินต่อคลังกรุงเทพมหานคร การเก็บรักษาเงิน การจัดทำสรรพบัญชีและทะเบียนต่างๆ การตรวจสอบหลักฐานการจ่าย การจัดทำงบเดือนแสดงรายจ่ายเงินของหน่วยงาน จากจัดทำรายงานทางการเงินตามระยะเวลาที่กำหนด การวิเคราะห์รายงานทางการเงินเพื่อการบริหาร การตรวจสอบรายงานทางการเงินของหน่วยงาน การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การควบคุมการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินเพื่อการบริหาร การบริหารงบประมาณ การติดตามผลการดำเนินงานด้านงบประมาณ การจัดหาและควบคุมพัสดุ การควบคุมทรัพย์สิน การบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐสู่ระบบอิเลคทรอนิกส์) การปฏิบัติงานตามโครงการจัดระบบข้อมูลและข่ายงานคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร (MIS) จำนวน ๙ ระบบงาน (ได้แก่ ระบบบัญชีทรัพย์สิน ระบบงานจัดซื้อ ระบบงานจัดจ้าง ระบบงานเงินเดือน ระบบงานบริหารคลังพัสดุกลาง ระบบบริหารน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น) การบริหารข้อมูลและรายงานภาพรวมของงบประมาณ การเงิน การคลัง การพัสดุและทรัพย์สินของหน่วยงานและหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

ลักษณะงาน/ภารกิจที่ปฏิบัติ
งานรับเงิน


รับชำระเงินภาษี

1. ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ,ภาษีบำรุงท้องที่ ,ภาษีป้าย
ผู้ชำระเงินค่าภาษีต้องนำใบแจ้งการประเมินภาษีหรือใบเสร็จรับเงินปีล่าสุดมายื่นพร้อมชำระเงินที่ศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร (Bangkok Service Center) ช่อง 22 - 23
2. ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาต
- ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายควบคุมอาคาร
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนมูลนิธิ ,สมาคม
- ใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- ใบอนุญาตสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
- ใบอนุญาตตลาดเอกชน
  • ผู้ชำระเงินต้องติดต่อที่ฝ่ายต่างๆเพื่อที่จะตรวจสอบคำนวณค่าธรรมเนียมและเขียนใบนำชำระเงินค่าธรรมเนียม ผู้ชำระค่าธรรมเนียมจะต้องนำเอกสารมายื่นพร้อมชำระที่ฝ่ายการคลังสำนักงานเขต
ช่องทางการชำระเงินภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ

1. ชำระที่เคาน์เตอร์บริการรับชำระเงิน ณ ศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร (Bangkok Service Center) ของฝ่ายการคลัง หรือฝ่ายการคลังทุกสำนักงานเขต
2. ชำระที่กองการเงิน สำนักการคลัง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) สาขาทั่วประเทศ (ชำระเงินภายในกำหนดที่ระบุในเอกสารแจ้งการประเมิน)
3. ATM/ADM ธนาคารกรุงไทย
4. Page To Page (เข้า Website กทม. และชำระเงินผ่าน KTB Online หรือ KTB Corporate Online)
  • รายการชำระเงินตามข้อ 3 - 5 เสียค่าธรรมเนียม 10 บาท ต่อรายการทุกช่องทางและชำระได้เฉพาะภาษีบำรุงท้องที่, ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ภาษีป้าย เท่านั้น
ขั้นตอนในการติดต่อชำระเงิน

1. ยื่นแบบใบแจ้งการประเมินที่ศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร (Bangkok Service Center) ของฝ่ายการคลัง
2. ชำระเงินตามรายการที่ใบแจ้งการประเมิน
3. ตรวจสอบยอดเงินที่ชำระกับใบเสร็จพร้อมเงินทอนให้ถูกต้อง
  


งานจ่ายเงิน  การรับเงิน(เช็ค)กับฝ่ายการคลัง

หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง

1. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นเจ้าของกิจการตัวจริง พร้อมถ่ายเอกสารรับรองสำเนา 1 ชุด
2. กรณีผู้เป็นเจ้าของไม่สามารถมาด้วยตนเอง ให้มอบหมายบุคคลอื่นมาแทน โดยทำเป็นหนังสือมอบอำนาจ มีข้อความระบุว่ามอบให้ใคร มารับเงินเป็นค่าอะไร จำนวนเท่าไหร่ และต้องมีพยาน 2 คนพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบ(เจ้าของ) บัตรประจำตัวของผู้รับมอบพร้อมแนบสำเนาถูกต้อง

ขั้นตอนในการติดต่อขอรับเช็ค

1. กรณีเจ้าของกิจการมารับด้วยตนเอง
- แจ้งชื่อบริษัท/บุคคล ที่มาขอรับเช็ค
- แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบจดทะเบียนพาณิชย์
- ตรวจใบเสร็จรับเงินจากบริษัท/บุคคล ต้องมีจำนวนเงินและรายละเอียดถูกต้องตรงกันกับฎีกาเบิกจ่าย
- ลงลายมือชื่อผู้รับเงินในหน้าฎีกาเบิกจ่าย ทะเบียนจ่ายเช็คไว้เป็นหลักฐาน
- รอรับใบเสร็จภาษีหัก ณ ที่จ่าย
2. กรณีมอบอำนาจรับเช็ค
- แจ้งชื่อบริษัท/บุคคล ที่มาขอรับเช็ค
- หนังสือมอบอำนาจ ลายมือชื่อผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
- แสดงบัตรประจำตัวประชาชน ผู้มอบอำนาจ/ผู้รับมอบอำนาจ
-สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนพาณิชย์
- ตรวจใบเสร็จรับเงินจากบริษัท/บุคคล ต้องมีจำนวนเงินและรายละเอียดถูกต้องตรงกันกับฎีกาเบิกจ่าย
- ลงลายมือชื่อผู้รับเงินในหน้าฎีกาเบิกจ่าย ทะเบียนจ่ายเช็คไว้เป็นหลักฐาน
- รอรับใบเสร็จภาษีหัก ณ ที่จ่าย

เอกสารการติดต่อราชการ/อัตราค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ/กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง   

แบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

แบบคำร้องขออนุญาตการต่างๆ (25/05/58)                      
แบบหนังสือมอบอำนาจ (บุคคลทั่วไป) (25/05/58)             
แบบฟอร์มการรับชำระเงิน (25/05/58)                              
แบบหลักฐานการรับหลักประกันซอง (25/05/58)