Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายการศึกษา


หน้าที่ความรับผิดชอบ

    
 ฝ่ายการศึกษามีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานในเชิงนโยบาย ให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาชาติ โดยมีภารกิจหลัก ด้านการบริหารงานวิชาการ และการแจ้งเด็กเข้าเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ และมีภารกิจสนับสนุนคือ การบริหารงานงบประมาณ บริหารงานบุคคล และบริหารงานทั่วไป รวมทั้งการดูแลศูนย์วิชาการเขต

ลักษณะงาน/ภารกิจที่ปฏิบัติ

๑. การจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางวิชาการ 
๒. การจัดทำแผนงานวิชาการ 
๓. การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 
๔. การบริหารจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๕. การพัฒนาคุณภาพศูนย์วิชาการเขตฯ 
๖. การสนับสนุนให้สถานศึกษาผลิตสื่อการเรียนรู้ 
๗. กระบวนการแจ้งเด็กเข้าเรียนตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ

ขั้นตอนการให้บริการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/
เอกสารการติดต่อราชการ/อัตราค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ/กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง   แบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
งาน เอกสาร
แบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑. ใบรับแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียน