Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ


หน้าที่ความรับผิดชอบ

    
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย การรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อม การเก็บขนมูลฝอย (ยกเว้นมูลฝอยในแม่น้ำเจ้าพระยา เรือท่องเที่ยว และเรือสินค้า) การสูบขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ไขมัน และน้ำมัน การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การปลูก ดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ การพิจารณาอนุญาตตัดและขุดย้ายต้นไม้ในที่สาธารณะ การจัดทำแผนการปลูกต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตที่รับผิดชอบ การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม การสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

ลักษณะงาน/ภารกิจที่ปฏิบัติ

๑. กระบวนการงานกวาดมูลฝอย 
๒. กระบวนการงานเก็บขนมูลฝอย 
๓. กระบวนการงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูล 
๔. กระบวนการงานสูบและเก็บไขมัน 
๕. กระบวนการงานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ 
๖. กระบวนการงานสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 
๗. กระบวนการงานดูแลรักษาความสะอาดโบราณสถาน

ขั้นตอนการให้บริการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/
เอกสารการติดต่อราชการ/อัตราค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ/กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง   แบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
งาน เอกสาร
คำร้องขอรับบริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
คำร้องขอรับบริการเก็บและขนไขมัน
คำร้องเรื่องราวต่างๆ (23/06/58)