Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายรายได้


หน้าที่ความรับผิดชอบ

    
ฝ่ายรายได้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร (ได้แก่ ภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเช่า ค่าบริหาร และรายได้อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย) การสืบทรัพย์ผู้ค้างชำระภาษีที่อยู่ในพื้นที่เขต การดำเนินคดีแก่ผู้ค้างชำระภาษีการจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้ การจัดทำสถิติการจัดเก็บรายได้แต่ละประเภท การรายงานการจัดเก็บภาษี และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

ลักษณะงาน/ภารกิจที่ปฏิบัติ

๑. กระบวนการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
๒. กระบวนการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 
๓. กระบวนการจัดเก็บภาษีป้าย

ขั้นตอนการให้บริการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/
เอกสารการติดต่อราชการ/อัตราค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ/กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง   แบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
งาน เอกสาร
แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.๒) 1​ | 2 | 3 
แบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.๕)
แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.๑)
   
คู่มือประชาชนสำหรับติดต่อราชการ ณ ศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายรายได้)
     
การยื่นแบบและการชำระภาษี
   
ภาษีเติมสุข
   
คู่มือปฏิบัติงานตามรพะราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
   


สถิติการจัดเก็บภาษี

ยอดจัดเก็บ (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)
ประเภทรายได้ ประมาณการ ราย จำนวนเงิน เปอร์เซ็นต์
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ๒๑๒,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๔๕๔ ๒๑๘,๓๖๖,๕๒๐.๑๕ ๑๐๓.๐๐
ภาษีป้าย ๒๔,๑๒๐,๐๐๐ ๒,๒๔๙ ๒๔,๓๘๗,๒๓๖.๕๘ ๑๐๑.๑๑
ภาษีบำรุงท้องที่ ๕,๐๓๐,๐๐๐ ๖,๑๒๖ ๕,๔๐๖,๔๒๒.๓๒ ๑๐๗.๔๘
รวม ๒๔๑,๑๕๐,๐๐๐ ๑๑,๘๒๙ ๒๔๘,๑๖๐,๑๗๙.๐๕ ๑๐๒.๙๑

ยอดประเมิน (ณ วันที่  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)
ประเภทรายได้ ประมาณการ ราย จำนวนเงิน เปอร์เซ็นต์
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ๒๑๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๙๔๑ ๒๑๕,๔๗๐,๒๓๐.๙๑ ๑๐๑.๖๔
ภาษีป้าย ๒๔,๑๒๐,๐๐๐ ๒,๑๒๘ ๒๓,๗๒๐,๙๑๔.๐๐ ๙๘.๓๕
ภาษีบำรุงท้องที่ ๕,๐๓๐,๐๐๐ ๔,๓๓๒ ๔,๗๖๘,๘๙๔,๙๐ ๙๔.๘๑
รวม ๒๔๑,๑๕๐,๐๐๐ ๙,๔๐๑ ๒๔๓,๙๖๐,๐๓๙,๖๑ ๑๐๑.๑๗