Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล


หน้าที่ความรับผิดชอบ

    
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลสถานที่ การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การสุขาภิบาลตลาด สถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การสุขาภิบาลทั่วไปให้ได้มาตรฐานทางสุขาภิบาลและถูกสุขลักษณะ การควบคุมดูแลการจำหน่ายสิงค้าในที่หรือทางสาธารณะ การควบคุมมลพิษ การพัฒนาควบคุมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างศักยภาพของผู้บริโภคและสร้างหรือขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข การกำจัดแมลงและสัตว์นำโรค การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ การควบคุม จัดการ จำกัด ห้าม ป้องกันและระงับเหตุรำคาญที่อาจเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นในที่สาธารณะหรือสถานที่เอกชน การอนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง การออกใบอนุญาตสุสานและฌาปนสถาน

ลักษณะงาน/ภารกิจที่ปฏิบัติ

๑. การตรวจ แนะนำ พิจารณาออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งแก่สถานประกอบการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบด้วย 
        - ตรวจสอบและการอนุญาตสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
        - ตรวจสอบและการอนุญาต การออกหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
        - ตรวจสอบและการอนุญาตการจัดตั้งตลาด
        - ตรวจสอบและการอนุญาตผู้จำหน่ายสิงค้าในที่หรือทางสาธารณะ
๒. การตรวจแนะนำ พิจารณาออกใบอนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินการสุสานและฌาปนสถาน
๓. การอนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
๔. การตรวจสอบ แก้ไขและระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญ
๕. การดำเนินการด้านสุขาภิบาลอาหาร ประกอบด้วย
        - การสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน
        - การตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารโดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น
        - การตรวจฉลากอาหาร
        - การคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร
๖. ดำเนินการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษต่างๆ ประกอบด้วย
        - การตรวจจับรถยนต์ควันดำและเสียงดังร่วมกับกองบังคับการตำรวจจราจร
        - การตรวจสอบเพื่อเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศ ทางน้ำ แสง เสียง
๗. การดำเนินการด้านอาชีวอนามัยและการตรวจสอบควบคุมสารเคมีอันตรายในสถานประกอบการ
๘. การกำจัดแมลง ป้องกันและควบคุมสัตว์นำโรค ประกอบด้วย
        - การป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก
        - การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
        - การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
        - การกำจัดแมลงและสัตว์นำโรค ยุง แมลงวัน แมลงสาบ หนู
๙. การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่างๆ ประกอบด้วย
        - โรคเอดส์
        - โรคไข้หวัดใหญ่
        - โรคอุจจาระร่วง
            ฯลฯ
๑๐. การป้องกันและควบคุมสารเสพติด ประกอบด้วย
    - การป้องกันยาเสพติด (แอมเฟตามีน)
    - การคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่
    - การควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
๑๑. การปฏิบัติงานที่ได้รับโอนภารกิจจากหน่วยงานอื่นๆ ประกอบด้วย
    - การตรวจสอบโรงงานจำพวก ๑, ๒
    - การตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๒
    - การควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ
    - การตรวจสอบสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์
    - การคุ้มครองผู้บริโภค ด้านการสาธารณสุข
    - การควบคุมการชั่งตวงวัด
๑๒. การปฏิบัติหน้าที่อื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๑๓. การประสานงาน ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นกรณีเร่งด่วนหรือร่วมโครงการอื่นๆ
๑๔. การปฏิบัติงานตามนโยบานของผู้บริหาร

ประเภทงานที่ให้บริการ
    งานที่ให้บริหารในศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร (Bangkok Service Center) ได้แก่ การออกใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร หนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ใบอนุญาตผู้จำหน่ายสิงค้าในที่หรือทางสาธารณะ ใบอนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินการสุสานและ ฌาปนสถาน ใบอนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง และการรับชำระค่าธรรมเนียมรายปี


แบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
งาน เอกสาร
คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (อภ.๑)
คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (อภ.๓)
คำอขอเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดการประกอบกิจการ สถานที่ หรือเครื่องจักร ของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (อภ.๔)
คำขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (อภ.๖)
คำขอโอนการดำเนินกิจการ (อภ.๘)
คำขอบอกเลิกการดำเนินกิจการ (อภ.๙)
หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบกิจการ
คำขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร (สอ.๑)
คำขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร (สอ.๕)
คำขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร (สอ.๘)
คำขอบอกเลิกการดำเนินกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร (สอ.๑๐)
คำขอโอนการดำเนินกิจการ สถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร (สอ.๑๑)
คำขอแก้ไขรายการใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร (สอ.๑๒)
เรื่องราวขอรับใบอนุญาตใช้สถานที่เป็นตลาดเอกชน (ต.อ.๔)
คำร้องขออนุญาติทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง (ฆ.ษ.๑)
คำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (สณ.๑)
คำร้องขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน (ส.ฌ.๑)
   
คู่มือประชาชนสำหรับติดต่อราชการ ณ ศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายสิ่งแวดล้อม)