Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายโยธา


หน้าที่ความรับผิดชอบ

    
ฝ่ายโยธา มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง การซ่อมแซม และการปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ผิวจราจร สิ่งสาธารณประโยชน์และสะพานคนเดินข้าม การอนุญาตตัดคันหินทางเท้า การพิจารณาอนุญาตกระทำการต่างๆ ในที่สาธารณะของหน่วยงานสาธารณูปโภค การเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่อยู่ในโครงการพื้นที่ปิดล้อมของสำนักงานเขตเพื่อการก่อสร้างหรือเชื่อมถนน ตรอก ซอย การดูแลรักษาที่สาธารณะและที่ดินของเอกชนที่ยินยอมให้ของประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน การบำรุงดูแลรักษาคู คลอง ทางหรือท่อระบายน้ำ สะพานข้ามคลอง การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ร่วมมือกับสำนักผังเมืองในการวางและจัดทำผังเมืองประเภทต่างๆ การควบคุมอาคารที่ได้รับมอบหมาย การประกาศเขตเพลิงไหม้และผังเฉพาะกิจการตรวจสอบและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน การกำหนดพื้นที่ที่จะจัดรูปที่ดินกรณีที่เป็นพื้นที่เฉพาะภายในเขต การจัดทำ ติดตั้ง ซ่อมแซม และดูแลความสะอาดป้ายชื่อซอย ป้ายจราจร และกระจกมองโค้ง การทาสีขอบคันหิน การทาสีตีเส้น รวมถึงเส้นทแยงเหลือง การจัดทำคันชะลอความเร็ว การติดตั้ง Guard – rail อุปกรณ์ประกอบถนนและทางจักรยาน และรวมถึงการสำรวจออกแบบ หรือประมาณราคาเพื่อของบประมาณ การบริหารงบประมาณ การจัดหาพัสดุ การควบคุมการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงหรือบำรุงรักษาตามสัญญาหรืออำนาจหน้าที่ที่รับผิดชอบด้วยและหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

ลักษณะงาน/ภารกิจที่ปฏิบัติ

๑. การอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร และการต่ออายุใบอนุญาต 
๒. การอนุญาตตัดคัดหินทางเท้า ขอใช้ที่สาธารณะและการขออนุญาตขุดดินหรือถมดิน 
๓. รับเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของฝ่ายโยธา เช่น การก่อสร้างอาคาร ปรับปรุงถนน ซ่อมแซมถนนที่ชำรุด และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง เป็นต้น

ขั้นตอนการให้บริการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/
เอกสารการติดต่อราชการ/อัตราค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ/กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง   


แบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
   - แบบ ข.1คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร (10/11/58)
   - แบบ ข.8 คำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้าย หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร (10/11/58)
   - หนังสือรับรองให้ทำการปลูกสร้างอาคารในที่ดิน (10/11/58)
  - บันทึกของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน (10/11/58)
  - ใบรับรองวิศวกรผู้ควบคุมงาน (10/11/58)
  - ใบรับรองสถาปนิกผู้ควบคุมงาน (10/11/58)
  - หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน แบบ น.4 (10/11/58)
  - หนังสือแจ้งการบอกเลิกผู้ควบคุมงานของผู้ควบคุม แบบ น.5 (10/11/58)
  - หนังสือแจ้งการบอกเลิกผู้ควบคุมงานของผู้ได้รับใบอนุญาต แบบ น.6 (10/11/58)
  - หนังสือแจ้งการบอกเลิกผู้ควบคุมงานพร้อมการส่งมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ แบบ น.7 (10/11/58)
  - หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่(แนบกับ น.7) แบบ น.8 (10/11/58)
  - ใบแจ้งการขุดดิน ถมที่ แบบ ค.1 (10/11/58)
  - บันทึก ป.ค.14 (10/11/58)

การขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
 -  
ลักษณะอาคารที่ต้องขออนุญาต
     1. สร้างอาคารขึ้นใหม่
     2. ต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารที่มีอยู่แล้วดังนี้
         2.1 เปลี่ยนโครงสร้างของอาคารคอนกรีตและเสริมเหล็กคอนกรีตอัดแรง หรือเปลี่ยนโครงสร้าง
               ของอาคารที่เป็นวัสดุอื่น โดยเปลี่ยนวัสดุ ขนาด จำนวน หรือชนิดของเดิม
         2.2 เปลี่ยนแปลงส่วนต่าง ๆ ของอาคาร ซึ่งเป็นการเพิ่มเติมน้ำหนักให้โครงสร้างของอาคารเกิน-
               ร้อยละ 10
         2.3 ลดหรือขยายเนื้อที่ของชั้นหนึ่งชั้นใดหรือหลังคาเกินกว่า 5 ตารางเมตร
         2.4 เพิ่มหรือลดจำนวนเสา หรือคาน
     3. ก่อสร้างดัดแปลงอาคารผิดไปจากแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต
         3.1 ระยะที่ตั้งของอาคารถึงขอบเขตที่สาธารณะผิดไปจากแผนผังบริเวณที่ได้รับอนุญาตเกิน
              ร้อยละ 20 หรือเปลี่ยนแปลงผังบริเวณ
         3.2 สัดส่วนของโครงสร้างผิดไปจากแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตเกินร้อยละ 5
     4. รื้อถอนเคลื่อนย้ายอาคาร
     5. ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารที่เข้าข่ายควบคุมการใช้
     6. ดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกรถ ตามมาตรา 8 (9) เพื่อการอื่น

สถานที่ติดต่อขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงรื้อถอนเคลื่อนย้ายและใช้หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร
       
การยื่นขออนุญาตดำเนินการเกี่ยวกับอาคารในกรุงเทพมหานคร สามารถยื่นขอได้ที่
            2.1 ฝ่ายโยธาเขตท้องที่จะดำเนินการเกี่ยวกับอาคาร ซึ่งเป็นอาคารที่พักอาศัย ตึกแถว หอพัก
                  แฟลต อาคารชุด สำนักงาน ทาวน์เฮาส์ คอนโดมิเนียม ห้องแสดงสินค้า โกดังเก็บของที่ช่วง
                  เสาช่องหนึ่งกว้างไม่เกิน 10 เมตร และอาคารพาณิชย์ ทั้งนี้เฉพาะที่สูงไม่เกิน 4 ชั้น และความสูง
                  ไม่เกิน 15.00 เมตร ห้องแถวที่สูงไม่เกิน 2 ชั้น อาคารสัตว์เลี้ยง อาคารชั่วคราว สะพานไม้
            2.2 กองควบคุมอาคาร สำนักโยธา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) กรณีเป็นอาคาร
                 ตึกสูงเกิน 4 ชั้น อาคารสาธารณะ อาคารพิษ หรืออาคารอื่นใด นอกจากอาคารตามชื่อ และ
                 การเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร รวมทั้งขอใบรับรอง ฯลฯ

เอกสารประกอบการขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอน เคลื่อนย้าย และใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
    1. แบบคำขออนุญาต
         1.1 ก่อสร้าง ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร ใช้แบบ ข.1
         1.2 เคลื่อนย้ายอาคาร ใช้แบบ ข.2
         1.3 เปลี่ยนการใช้อาคาร ใช้แบบ ข.3
         1.4 ดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น ใช้แบบ ข.4
         1.5 ต่ออายุใบอนุญาต ตาม 1.1, 1.2, 1.4 ใช้แบบ ข.5
         1.6 แบบคำขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ใช้แบบ ข.6
         1.7 แบบคำขอใบแทนอนุญาต หรือใบรับรอง ใช้แบบ ข.7
         1.8 แบบคำขอใบอนุญาต ตาม 1.1, 1.2, 1.3 ใช้แบบ ข.8
             อนึ่งเอกสารประกอบจะต้องจัดให้มีตามกำหนดในแบบคำขออนุญาตนั้น ๆ
   2. แผนผังแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบ
         2.1 ยื่นขออนุญาตตามข้อ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ยื่นแผนผังแบบก่อสร้าง และรายการประกอบแบบ
              อย่างละ 5 ชุด
         2.2 ยื่นขอตามข้อ 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 ยื่นแผนผังแบบก่อสร้าง และรายการประกอบแบบที่ได้อนุญาต
              จากกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด
    3. ในกรณีที่ผู้มาติดต่อดำเนินการในการยื่นขออนุญาตไม่ใช้เจ้าของอาคาร ต้องมีหลักฐานการมอบ
        อำนาจจากเจ้าของอาคารตามฟอร์มของกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งปิดอากรแสตมป์ให้ถูกต้อง
        ตามกฎหมาย (ติดอากรแสตมป์ 30 บาท)

เกี่ยวกับไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะการขอติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ
     หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
         1. บัตรประจำตัวประชาชน
         2. สำเนาโฉนดที่ดินหรือหลักฐานการยกให้และทางการได้รับไว้แล้ว
         3. ผังบริเวณหรือแผนที่สังเขปหากตรวจสอบแล้ว พบว่าเป็นที่สาธารณะทางเขตฯ จะต้องทำหนังสือถึง
            การไฟฟ้านครหลวงตรวจสอบพิจารณาประมาณค่าใช้จ่ายแล้วจึงนำรายละเอียดและราคาจากการ
            ไฟฟ้าฯ มาตั้งงบประมาณรวมไว้ในปีต่อไป
 
การขอให้ซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย ทางเท้า สะพาน ป้ายชื่อ

     หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
        1. บัตรประจำตัวประชาชน
        2. ผังบริเวณหรือแผนที่สังเขปการขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณาที่ไม่เป็นอาคารตามกฎหมายหลักฐาน
            ที่ต้องนำมาแสดง
              2.1 บัตรประจำตัวประชาชน
              2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน
              2.3 คำขออนุญาตตามแบบ แผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน เช่น
                   ให้แจ้งใจความ หรือภาพโฆษณาโดยละเอียดชัดเจน จำนวน 2 ชุด
              2.4 ใบยินยอมของเจ้าของที่ดิน กรณีที่ขอใบอนุญาตอยู่ในที่ดินของผู้อื่น
              2.5 สำเนาโฉนดที่ดินทุกแผ่นลงนามรับรองโดยเจ้าของที่ดิน

เกี่ยวกับการขออนุญาตตัดคันหินทางเท้าฯ
       เอกสารที่ใช้ประกอบการขออนุญาตตัดคันหินทางเท้า ลดระดับคันหินทางเท้าและทำทางเชื่อมใน
ที่สาธารณะ พ.ศ. 2531
       1. คำร้องการขออนุญาตตัดคันหินทางเท้า ลดระดับคันหินทางเท้าและทำทางเชื่อมในที่สาธารณะ
       2. แผนที่สังเขปบริเวณสถานที่ขออนุญาตที่ชัดเจนสามารถหาพบได้ (แสดงรายละเอียด)
       3. แผนผังบริเวณที่ได้รับอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคาร จากกรุงเทพมหานคร
       4. สำเนาโฉนดที่ดินแปลงที่ได้รับอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคาร และแปลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
       5. สำเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร จากกรุงเทพมหานคร
           หรือแผนผังการจัดสรรที่ดินได้รับอนุญาต หรือเป็นมติคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน
       6. กรณีที่ผู้ขออนุญาตกับเจ้าของที่ดินมิใช่บุคคลเดียวกันให้แนบหลักฐานการยินยอมด้วย
       7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
       8. สำเนาทะเบียนบ้าน
       9. สำเนาเอกสารทุกแผ่นจะต้องรับรองสำเนา

ในกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทนจะต้องมีเอกสารประกอบ
      1. หนังสือมอบอำนาจ (ต้องติดอากรแสตมป์ จำนวน 30 บาท)
      2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้มอบอำนาจ
      3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้รับมอบอำนาจ
      4. สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้มอบอำนาจ
      5. สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้รับมอบอำนาจ
ในกรณีเป็นนิติบุคคล
      1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
      2. รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมประทับตรา และลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจบนเอกสารทุกฉบับ

      เอกสารที่ใช้ประกอบการขออนุญาตปรับปรุงทางเท้า
     1. คำร้องการขออนุญาตปรับปรุงทางเท้า
     2. แผนที่สังเขปบริเวณที่ขออนุญาตปรับปรุง
     3. แบบ รายละเอียดการปรับปรุงทางเท้า
     4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน
      หมายเหตุ แบบที่ประกอบการขออนุญาต ใช้อย่างละ 3 ชุด

ผังขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารอยู่อาศัยขนาดพื้นที่ไม่เกิน 150 ตารางเมตร  

กฎกระทรวง กำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
​คู่มือประชาชนสำหรับติดต่อราชการ ณ ศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายโยธา)