Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายปกครอง


หน้าที่ความรับผิดชอบ

    ฝ่ายปกครองมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียนปกครอง (ได้แก่ ทะเบียนพินัยกรรม ทะเบียนมูลนิธิ ทะเบียนสมาคม ทะเบียนมัสยิดอิสลาม ทะเบียนศาลเจ้า ทะเบียนสัตว์พาหนะ ทะเบียนนิติกรรม) ทะเบียนพาณิชย์ การฌาปนกิจสงเคราะห์ การสอบสวนรับรองบุคคล การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การเลือกตั้ง การทำประชามติและประชาพิจารณ์ การทำแผนพัฒนาเขตการคุ้มครองผู้บริโภค การบริหารและบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ การบริหารงานบุคคลและสวัสดิการ การประชาสัมพันธ์ การรับเรื่องร้องทุกข์ การสื่อสารและรับส่งวิทยุ การประชุม งานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน งานลูกเสือชาวบ้าน งานมวลชน งานความมั่นคง งานเขตเคลื่อนที่ งานสภาเขต งานสารบรรณและธุรการ งานช่วยดำนวยการและเลขานุการ งานพิธีการ งานดูแลและรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และยานพาหนะ งานสารสนเทศ งานราชการประจำทั่วไปของสำนักงานเขต งานที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย ติดต่อสอบถาม ขอรับคำปรึกษา และนัดหมายเพื่อขอรับบริการ โทร 02-321-7926


ลักษณะงาน/ภารกิจที่ปฏิบัติ

๑. การสอบสวนรับรองกรณีต่างๆ
๒. งานทะเบียนพินัยกรรม
         ๒.๑ กฎหมายกำหนดให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการในพินัยกรรม ๓ แบบ คือ พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง พินัยกรรมแบบเอกสารลับ และพินัยกรรมแบบเอกสารทำด้วยวาจา
         ๒.๒ การตัดทายาทโดยธรรมมิให้รับมรดก
         ๒.๓ การถอนการตัดทายาทโดยธรรมมิให้รับมรดก
         ๒.๔ การสละมรดก
         ๒.๕ การคัดและรับรองสำเนา
๓. งานทะเบียนสมาคม
         ๓.๑ การขอจดทะเบียนการจัดตั้งสมาคม
         ๓.๒ การขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงสมาคม
             ๓.๒.๑ กรณีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม
             ๓.๒.๒ กรณีการแต่งตั้งกรรมการสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของ สมาคม
         ๓.๓ การขอจดทะเบียนเลิกสมาคม
๔. งานทะเบียนมูลนิธิ
         ๔.๑ การขอจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
         ๔.๒ การขอจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการของมูลนิธิขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือการขอจดทะเบียน เปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
         ๔.๓ การขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของมูลนิธิ
         ๔.๔ การแจ้งการเลิกมูลนิธิ
         ๔.๕ การตรวจตราและรับรายงานงบดุล งบการเงิน รายงานการประชุม และรายงานการดำเนินการของมูลนิธิ
๕. งานทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
         ๕.๑ การขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
         ๕.๒ การขอจดทะเบียนแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับ
         ๕.๓ การขอจดทะเบียนแต่งตั้งหรือเปลี่ยนตัวกรรมการ
         ๕.๔ การเลิกสมาคาฌาปนกิจสงเคราะห์
         ๕.๕ การขอจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี
         ๕.๖ การขออุทธรณ์
         ๕.๗ การออกใบแทนใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
         ๕.๘ การเพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่
๖. งานทะเบียนพาณิชย์
         ๖.๑ การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)
         ๖.๒ การจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนพาณิชย์
         ๖.๓ ดำเนินการจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ
๗. งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
         ๗.๑ รับเรื่องจากประชาชนที่มีปัญหาได้รับความเดือดร้อนด้วยเหตุต่างๆ
         ๗.๒ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไขความเดือนร้อน

ขั้นตอนการให้บริการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/
เอกสารการติดต่อราชการ/อัตราค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ/กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง   แบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
งาน เอกสาร
งานทะเบียนสมาคม  
  คำขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม (ส.ค.๑)
  คำขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคม (ส.ค.๒)
  คำขอจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม (ส.ค.๓)
งานทะเบียนมูลนิธิ  
  คำขอจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ (ม.น.๑)
  คำขอจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของมูลนิธิขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ/คำขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของมุลนิธิ (ม.น.๒)
งานทะเบียนพาณิชย์  
  คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.)
  แบบฟอร์มทะเบียนพาณิชย์ เกี่ยวกับเว็บไซต์
  หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่
  หนังสือมอบอำนาจ
งานรับเรื่องราวร้องทุกข์  
  แบบฟอร์มรับเรื่องราวร้องทุกข์
     
คู่มือประชาชนสำหรับติดต่อราชการ ณ ศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายปกครอง)