Main Menu
BANGKOK PORTAL

 • เปลี่ยนภาษา
 • ไทย
 • Eng

สำนักงานเขตสวนหลวง


หน้าที่ความรับผิดชอบ

สำนักงานเขตสวนหลวง ถือเป็นหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่ประชาชนทุกคนในเขตสวนหลวง ทั้งยังมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตความรับผิดชอบให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป ตลอดจนทำหน้าที่ในการร่วมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนต่างๆ โดยการประสานงานและขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อทำให้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตสวนหลวงนั้นหมดสิ้นไป ซึ่งประกอบไปด้วย ส่วนราชการต่างๆ ดังนี้
 • ฝ่ายปกครอง
 • ฝ่ายทะเบียน
 • ฝ่ายโยธา
 • ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
 • ฝ่ายรายได้
 • ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
 • ฝ่ายการศึกษ
 • ฝ่ายการคลัง
 • ฝ่ายเทศกิจ
 • ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม