Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข้าราชการใสสะอาด

ประกาศ : กำหนดแนวทางปฏิบัติและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น(17-12-58)
     เพื่อให้การดำเนินการคุ้มครองดูแลแก่ผู้ที่ถูกคุกคามหรือถูกกลั่นแกล้งจากผลของการให้ข้อมูลหรือเป็นพยานหรือถูกร้องเรียนอย่างไม่เป็นธรรม ในเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตสวนหลวงจึงประกาศกำหนดแนวทางปฏิบัติและมาตรการคุ้มครองดูแลแก่ผู้ถูกคุกคามหรือถูกกลั่นแกล้งกรณีมีการร้องเรียง ตามประกาศนี้