Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข้าราชการใสสะอาด

สวนหลวงเข้มแก้ไขปัญหาการตามคำสั่ง คสช. ที่ 22/2558(29-03-59)
           นายสัจจะ คนตรง ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง พร้อมคณะผู้บริหารเขต ร่วมประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถานประกอบการในพื้นที่ เพื่อแจ้งคำสั่งและแนวปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา ณ ห้องประชุมพัฒนาการ ชั้น 2 สำนักงานเขตสวนหลวง