Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ประกาศสอบราคา

สอบราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (BEST) จำนวน ๒๑ รายการ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสวนหลวง(06-07-60)

ด้วยกรุงเทพมหานคร โดยฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสวนหลวง

มีความประสงค์สอบราคาซื้อวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (BEST) จำนวน ๒๑ รายการ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสวนหลวง

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ
ณ ฝ่ายโยธา ชั้น ๕ สำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือก ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป
กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายโยธา ชั้น ๕ สำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ เป็นอันหมดเขต
สอบถามโทร. ๐ ๒๓๒๑ ๘๖๙๔ ในวันและเวลาราชการ
ประการสอบราคา
เอกสารสอบราคา
เปิดเผยราคากลาง
แก้ไขประกาศสอบราคา