Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ประกาศสอบราคา

สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน หนังสือเสริมการเรียนและแบบฝึกหัด ชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๑๙๐ รายการ โรงเรียนวัดปากบ่อ (16-06-60)

ด้วยกรุงเทพมหานคร โดยโรงเรียนวัดปากบ่อ สำนักงานเขตสวนหลวง

มีความประสงค์สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน หนังสือเสริมการเรียนและแบบฝึกหัด ชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๑๙๐ รายการ โรงเรียนวัดปากบ่อ 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ
ณ โรงเรียนวัดปากบ่อ สำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.
กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ โรงเรียนวัดปากบ่อ สำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ เป็นอันหมดเขต
สอบถามโทร. ๐ ๒๓๒๑ ๒๖๘๔ ในวันและเวลาราชการ
ประการสอบราคา
เอกสารสอบราคา
เอกสารแนบท้าย