Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ประกาศสอบราคา

สงค์ราคาจัดซื้อหนังสือแบบฝึกหัดและหนังสือเสริมการเรียน ระดับชั้นปะถมศึกษาปีที่ ๑-๖ จำนวน ๔๙ รายการ โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์(12-06-60)

ด้วยกรุงเทพมหานคร โดยโรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ สำนักงานเขตสวนหลวง

มีความประสงค์สงค์ราคาจัดซื้อหนังสือแบบฝึกหัดและหนังสือเสริมการเรียน ระดับชั้นปะถมศึกษาปีที่ ๑-๖ จำนวน ๔๙ รายการ โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ
ณ โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ สำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.
กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ สำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ เป็นอันหมดเขต
สอบถามโทร. ๐ ๒๓๑๔ ๐๓๔๔ ในวันและเวลาราชการ
ประการสอบราคา
เอกสารสอบราคาเอกสารแนบท้าย